ျငိမ္သက္မွဳ

ျပင္းထန္တာေတြလည္း ျငိမ္သက္သြားၾကတာပါပဲ
ျပင္းထန္မွဳကိုယ္တုိင္ာ တာရွည္မခံဘူး
၀ရုးသုန္းကားၾကီးတစ္ခု အျပီးမွာ
ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳဟာ ေရာက္ရွိလာေတာ့တယ္
ေဟာဒီဆီေတြကို တည္ျမဲေနေစတာဟာ
မ်က္နွာျပင္ရဲ႕ ဆန္႕က်ံဳ႕သတၱိ
ဆီ၊ ေရ မဟုတ္ဘူး
ေဟာဒီ ေဇာက္နက္တဲ့ ခြက္ထဲမွာ
ေသြးလို မေလာင္ကၽြမ္းေတာ့ဘူး
ေနရာအႏွံ႕ စီးဆင္းမသြားၾကေတာ့ဘူး
(၂၀၀၃)

ဟန္ေတာင္
[ေဇယ်ာလင္းဘာသာျပန္ တာ့လ်န္ကလာတဲ့ဖုန္း စာအုပ္မွ]