(၂၀၀၅-၂၀၁၅)၁၀ႏွစ္တာ ျမန္မာကဗ်ာ အခင္းအက်င္းနဲ႕ BPF ရဲ႕ သေဘာထား


 
"ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး စိမ္းတဲ့ကဗ်ာထဲက ထြက္လာၾကျပီး က်က္တဲ့ကဗ်ာထဲ ေရာက္ေနၾက
ပါျပီ။ ဒါေပမယ့္  စိမ္းတဲ့ကဗ်ာအသစ္ေတြဟာ  ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ လံုျခံဳတဲ့ က်က္တဲ့ ကဗ်ာအိမ္
ကေလးမွာတံခါးလာေခါက္ေနျပီေပ့ါ"

ေဇယ်ာလင္း

၁၈၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၅ ေန႕စြဲနဲ႕ က်က္တဲ့ကဗ်ာနဲ႕စိမ္းတဲ့ကဗ်ာ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ ေဇယ်ာလင္း
ေရးသားခဲ့တဲ့ ကဗ်ာဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ရဲ႕ အဆံုးသတ္အပိုဒ္ကေလးျဖစ္ပါတယ္။ အခု
ဆိုရင္ ၁၀ တိတိ ရွိခဲ့ျပီေပ့ါ။ အဲ့ဒီတုန္းက စိမ္းတဲ့ကဗ်ာေတြလဲ  က်က္တာက်က္ ပ်က္တာပ်က္၊
ေကာင္းတာေကာင္း တူးတာတူးနဲ႕ အခ်ိန္ကာလရဲ႕ 'စမ္းသပ္တိုက္စားဒဏ္' ကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့
ၾကျပီလို႕ ေျပာရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႕ ကဗ်ာအခင္းအက်င္းကုိ ၾကည့္လိုက္ရင္ အဲ့ဒီ ဆယ္
ႏွစ္ကာလတုန္းက ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရတဲ့ စိမ္းတဲ့ကဗ်ာေတြထဲက ဘယ္ကဗ်ာေတြ တင္က်န္ရစ္ခဲ့
သလဲ၊ ဘယ္ကဗ်ာဆရာေတြ တင္က်န္ရစ္သလဲ တင္က်န္ရစ္တဲ့ ကဗ်ာေတြက ခိုင္မာတဲ့ကဗ်ာ
အမ်ိဳးအစားသစ္တရပ္အေနနဲ႕ ရပ္တည္သြားျပီလား၊ ရပ္တည္သြားခဲ့ျပီဆိုရင္ အဲဒီ ကဗ်ာအမ်ိဳး
အစားဟာ ဘယ္အေခၚအေ၀ၚ ဘယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ထြန္းကားေ၀စည္ေနျပီလဲ။ ျပီးေတာ့ 
ဒီဆယ္ႏွစ္ အတြင္းမွာ ဘယ္ကဗ်ာဆရာေတြက  ကဗ်ာကို က်ားကုတ္က်ားခဲေရးျပီး ဘယ္ကဗ်ာ
ဆရာေတြက ဒီေန႕အထိ ကဗ်ာအေပၚေလးနက္စြာ ဆုပ္ကိုင္ရပ္တည္ထားေနဆဲလဲ ဆိုတာကို
နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူေတြ (ပညာရွင္ေရာ၊ ပညာရွင္မဟုတ္သူေတြပါ) မိမိတို႕ရွဳေထာင့္အသီး
သီးကေနေလ့လာျပီး  ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျပ၊ သံု႕သပ္ျပဖို႕သင့္တဲ့ အေနအထားလို႕ Burmese
Poetry Foundation မွ ရွဳျမင္ ခံယူပါတယ္။ ဒီလုိ ေရးသား ေဖာ္ထုတ္မွဳမ်ိဳးကို BPF မွ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား
ေဖာ္ျပခြင့္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း အထူး၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမွာျဖစ္သလို၊ BPF မွလည္း အျခားသင့္
ေတာ္ရာအြန္လိုင္း/ပရင့္ မိီဒီယာမ်ားမွ ေကာင္းႏိုးရာရာမ်ားကို ရွာေဖြ၍ ေဖာ္ျပတင္ဆက္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံလိုက္ရေပ၏။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
Burmese Poetry Foundation


No comments:

Post a Comment