ၿမိဳ႕ေအာက္ကၾကယ္

အဖံုး ဖံုးထားတယ္ ရႊဲရႊဲ စိုေအာင္
       - မီးပ်က္လို႔
ကိုယ္ ထင္ မျပပဲ
အေလးခ်ိန္မဲ့စြာ အိပ္စက္
အသစ္နဲ႔ ေစြသူ တခ်ိဳ႕သာ။   ။

ေမာင္သိန္းေဇာ္
(၁၉၉၃)

No comments:

Post a Comment