တစ္ေကာင္တည္းေခြး
ငါဟာ ေခြးပိန္၊ ေခြးထက္၊ ေခြးရိုင္း၊ တစ္ေကာင္တည္းရယ္၊
ငါဟာ ေခြးၾကမ္း၊ ေခြးမာ၊ ငါ့ဘာသာ အမဲလိုက္တယ္
ငါဟာ ေခြးဆိုး၊ ေခြးရူး၊ သိုးအ ေတြကိုစရဲ႕။
ငါ ထုိင္၊ လကို အူ၊ လူဝေတြ အိပ္ပ်က္ေစတာ ခ်စ္သကြယ့္။
ငါဟာ ေျခညစ္ေတြ ရက္ေပးတဲ့ ေခြးပ်က္မဟုတ္။
အသားအတြက္  ေအာက္က်ိဳ႕တဲ့ ေခြးေပ်ာ့၊ ေခြးညံ့မဟုတ္။
မီးဖိုလဲ ငါ မလို၊ အစာျပည့္ခြက္လဲ ငါ မလို၊
တံခါးပိတ္၊ ခဲနဲ႕ေပါက္၊ ရိုက္ဟယ္၊ ကန္ဟယ္၊ မုန္းဟယ္ မလို။
ငါ့ေဘး တျခားေခြးေတြ ေျပးတာ ငါ့ဖို႕ မဟုတ္သပ၊
တခ်ိဳ႕ ခဏေျပး၊ တစ္ေကာင္မွ ၾကံ႕ၾကံ႕မခံႏိုင္ၾက။
အို ငါ့ခရီး တစ္ေကာင္တည္းခရီး၊ ခရီးၾကမ္း အေကာင္းဆံုးေပါ့။
က်ယ္ေျပာတဲ့ ေလ ရိုင္းတဲ႕ ၾကယ္၊ ရွာပံုေတာ္ရဲ႕ မြတ္သိပ္မွဳသာ။

အီ-ရ-မကလီေယာ့ဒ္


ေမာင္သာႏိုး   ႏိုင္ငံရပ္ျခားကဗ်ာ ခံစားမွဳစာစု စာအုပ္မွ

No comments:

Post a Comment