သမင္ သံုးေကာင္၊ ႏွင္းဆီေတာင္ ၾသဂုတ္ ၁၉၉၅

ဘယ္လို သေဘာရလဲ။ က်ဳပ္အျပင္ထြက္ခဲ့ေတာ့
သမင္မနဲ႕ သားႏွစ္ေကာင္ ဝင္းလယ္ရပ္ေန။ သိပ္ေပါ့ပါး
သိပ္တည္ျငိမ္။
ဒီပူပန္ကင္းမွဳပဲ ႏွလံုးခုန္ႏွဳန္းမွန္ေအာင္ ႏိုက္ၾထိဳဂလစ္ဆရင္း
စားသံုးတယ္ နာမည္ၾကီးတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ က်ဳပ္တို႕ကေတာ့
ေကာ္ဖီေစ့ေတာင္ပံုရာပံုအရ သူတို႕အၾကိဳက္က ကဖိန္းဓါတ္
ဆိုတာ သိတာပ။

သူတို႕ ကဖိန္းဓါတ္ စြဲေနရံုမကေသး၊ ေခြးေအာ္စကာ
မေကာ္စကဲ (နာမည္က "သမင္ၾကိဳက္" အဓိပၸါယ္ရတယ္)
ကလည္းလိုက္ရတာ သေဘာက်ေနတယ္၊ သမင္မနဲ႕သား
တစ္ေကာင္ လြတ္သြားတယ္။ တစ္ေကာင္ကို သံဆူးၾကိဳးမွာ
ေခါင္းနဲ႕ျငိစဥ္ ေျခမ်က္စိကိုသူမိ။ ၾကတၱိကာဖရိုဖရဲ ပက္လက္
လန္က်သြားေရာ။ စိတ္လွဳပ္ရွားခ်ိန္။ ေအာ္သံ အရ သိႏိုင္
တာက ဒီလွ်ာနက္ သမင္ေလးလြတ္ခ်င္တယ္၊ တခုခု ေဖာ္
ထုတ္ခ်င္တယ္၊ ေအာ္ေျပာလိုက္ခ်င္တယ္၊ ဒါေတြဟာ ၾကတၱိ
ကာ ၾကယ္စုမဟုတ္၊ ဥကၠာပ်ံေတြသာျဖစ္တယ္လို႕ ပိုလာရြိဳက္
လို ေအာ္ေျပာခ်င္ပံုပါပဲ။

ေပါလ္မာဒြန္း
၁၉၉၈

ဘာသာျပန္ ေမာင္သာႏိုး

မွတ္ခ်က္။ ။

ႏိုက္ၾထိဳဂလစ္ဆလင္း - ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း nitroglycerine
ကဖိန္းဓါတ္ - ေကာ္ဖီမွာပါတဲ့ဓါတ္ caffeine ၾကတၱိကာ - ေခါမနတ္
ပံုျပင္မွာ အသူရိန္နတ္ၾကီး အတ္လာ့စ္ Atlas နဲ႕ ပေလအုန္ Pleione
တို႕ရဲ႕ သမီးခုနစ္ေဖာ္ကို မုဆိုးၾကီးၾသရိအုန္ Orion ကလိုက္လို႕ ၾကယ္ေတြ
အျဖစ္ေျပာင္းပစ္ကာ မိုးေပၚတင္လိုက္ေတာ့ ၾကတိၱကာ Pleiades နကၡတ္
(ၾကယ္စု)ျဖစ္သြားတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ၾသရိအုန္ကလည္း နကၡတ္ျဖစ္ေနပါ
တယ္။ မုဆိုးၾကီးလည္းေခၚတယ္။ လိပ္ၾကယ္စုလည္းေခၚတယ္။
ဥကၠာပ်ံ - ျမန္မာလိုမွာ ဥကၠာပ်ံလို႕သာေပးလိုက္ေပမယ့္ မူရင္းအဂၤလိပ္
မွာက Perseids ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေလာက္မွာ ေပၚလာ
တတ္တဲ့ ဥကၠာပ်ံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Persues နကၡတ္က ထြက္လာတာလို႕
ယူဆၾကတယ္။ ပိုလာရြိဳက္(ကင္မရာ)- Polaroid

ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာမဂၢဇင္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

No comments:

Post a Comment