ငါး


ငါး

တစ္ဘ၀လုံးလုိလုိ
ငါးရယ္လုိ႕ တစ္ေကာင္တေလမွ မမိ
ၾကည့္
မိမယ့္မိေတာ့ စၾက၀ဠာႀကီး
အေပၚဆြဲတင္လုိက္ေတာ့
ငါ့ငါးမွ်ားတံဟာ ကုိင္းညႊတ္ၿပီး
သက္တန္႕ျဖစ္သြား
ငါ့ကုိ ျပန္မွ်ားခဲ့ေပါ့။           ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္

fish

almost all my life
i've never caught a fish
look
when i do have a catch
it's the great universe itself
pulling it up
my rod bends
to become a rainbow
and begins fishing me in its turn

maung chaw nwe

translated by mg tha noe.

No comments:

Post a Comment