လမ္းတစ္ျဖတ္


အသားနီလန္
အနာေဖး အဖတ္ဖတ္
ဘတ္လတ္ဘတ္လတ္
တစ္နံနက္ခင္း။။

တုိက္မ်က္ႏွာေပၚက
ေဒါင္လုိက္ အ႐ႈိးရာေလးကုိ
အဲဒီ အနာေဖးဘတ္လတ္က
တလႈပ္လႈပ္နဲ႕
ဖုံးအုပ္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားေနျပန္ေရာ။

ဒီမွာကြဲ႕
ဒီလမ္းတစ္ျဖတ္ကုိ
ခုန္ေက်ာ္ရဖုိ႕
ခက္ေတာ့ေနၿပီ။

ဗြက္အုိင္ထဲမွာ
ေျခခ်စရာ
ေျမမာမာ ဆုိလုိ႕
တစ္ဖ၀ါးစာမွ တစ္ဖ၀ါးစာရယ္
ေျခတစ္ဖက္ေထာက္ၿပီး အခုန္လုိက္
နံရံကုိ
ေဘာလုံးတစ္လုံး
ပစ္ေပါက္ခံရသလုိ
ျဖစ္ရပုံမ်ား။      ။

ေမာင္ေအာင္ပြင့္

No comments:

Post a Comment