ေမာင္သာႏုိး ထင္း႐ူးပင္ရိပ္
                                                      ေန႕စြဲမ်ားရာဇ၀င္


စာေပ


အႏုပညာ

၁၇၅၅ ကုန္းေဘာင္တည္
၁၇၅၆-၆၃ခုႏွစ္ႏွစ္
စစ္ပြဲ၁၇၇၆ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရး

၁၇၈၉ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး
၁၈၀၄-၁၄
နပုိလီယန္၁၈၁၅-၂၄
လူ၀ီ ၁၈
၁၈၂၆ရႏၱပုိစာခ်ဳပ္
၁၈၂၅-၇၀
လူ၀ီ နပုိလီယန္

၁၈၃၇ ၀ိတုိရိယနန္းတက္


၁၈၄၈ “ကြန္ျမဴနစ္ေၾကျငာစာတန္း”

၁၈၅၂ ပဲခူးသိမ္း


၁၈၇၀-၇၁
ျပင္သစ္ပရပ္ရွာစစ္ပြဲ

၁၈၈၅ ျမန္မာျပည္သိမ္း
၁၉၁၄-၁၉၁၈
ပထမကမၻာစစ္
၁၉၃၉ ဒုတိယကမၻာစစ္၁၇၆၄-၇၀
႐ူးဆုိး “ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား”

၁၇၆၇ လက္၀ဲသုႏၵရ“မဲဇာေတာင္ေျခ”

၁၇၈၅ ရာမရကန္

၁၇၉၈ ဘလိတ္
“အျပစ္မဲ့မႈ ေတးမ်ား”

၁၇၉၈ ၀ဒ္စ၀သ္နဲ႕
ကုိးလရစ္ “လိရိက
ဘာလဒမ်ား”

၁၈၀၂ ရွတုိးဘရိယန္

၁၈၀၇ ဟဲဂဲလ္
၁၈၁၃ စေကာ့တ္
“ေ၀ဗာလီ”


၁၈၂၀ ရွယ္လီ
“ပေရာမိသယပ္စ္”


၁၈၂၄ ဘုိင္ရြန္
“ဒြန္ဟြန္”

၁၈၂၆ ဟုိလဒလင္
၁၈၂၉-၄၈
ဘာလ္ဇက္

၁၈၃၁ ပုသွ်ကင္
“ယဲဗဂဲနီ ၾသညီဂင္”

၁၈၃၅ ဘာလ္ဇက္
“ေဂါရေယာ”

လိႈင္ထိပ္ေခါင္တင္ဖြား

၁၈၄၀လဲရမန္ေတာ့ဖ္
“သူရဲေကာင္း”

၁၈၄၃ ပုိး“ပင္ဒူလမ္”

၁၈၅၀ တင္နိဆန္“အင္
မဲေမာရိအမ္”

၁၈၅၂(အႏုပညာအတြက္
အႏုပညာ၀ါဒစတင္)

၁၈၅၅ ျမ၀တီဦးစကြယ္လြန္
လိႈင္ “၀ိဇယကာရီ”
၁၈၅၇ဖလုိးးဘဲ“မဒမ္ေဘာ္ဗရီ”
ဘုိးဒလယ္


၁၈၆၆ေဒါ့စတာယဲစကီး
၁၈၆၇ အိဘဆင္“ပီယားဂင့္”
၁၈၆၉ ေတာ္လစတိြဳင္း
“စစ္နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”

ဦးပုညကြယ္လြန္
၁၈၇၀ရဲန္ဘုိးလႈပ္ရွား
၁၈၇၄ဗယ္ရလန္း
၁၈၇၆မာလာေမ

၁၈၈၃ နီးရွ(ဂ်ာမန္
ဒႆနဆရာ

၁၈၈၅ လာေဖာ့ဂ္


၁၈၈၇ရဲန္ဘုိး
“လင္းျပခ်က္မ်ား”

၁၈၈၈ စထယ္ရင္ဘယ္
“ယူလယယ္”

၁၈၉၁ ဟာဒီ“တက္စ္”(ပန္းသား
မစာဥ)

၁၈၉၆ ေဟာက္စ္မန္“ရွေရာ့ပရွလုလင္”

၁၉၀၀ဖ႐ြိဳဒ္“အိပ္မက္”
၁၉၀၄ ခ်ဲေဟာ့ဖ္
ဂ်ိမ္းလွေက်ာ္
“ေမာင္ရင္ေမာင္
မမယ္မ”


၁၉၀၇ အဲလိယတ္
“ပ႐ူဖေရာက့္

၁၉၀၇ရိလ္ကယ္ဘယ္ဂဆြန္း

၁၉၀၉ရွိဒ္
အိတ္ခ်ဂ်ီ၀ဲလ္စ္

၁၉၁၂ မာယာေကာ့ဖ္စကီးယ္

ဦးလတ္
“စပယ္ပင္”

၁၉၁၃“ပင္ရင္ဆိပိယ
မာသဲမာတိကာ”

၁၉၁၃ အေပၚလီနယ္“အယ္လ္ေကာလ္”
ေလာရင့္စ္“သားမ်ား”
ပ႐စ္တ္

၁၉၁၈ဘေလာ့က္
ေဟာ့ပကင္းစ္

၁၉၂၁ဗစ္ဂင္စတုိင္
၁၉၂၂ အဲလိယတ္“ကႏၱရ”
ဗာေလရီ“မႏၱရားမ်ား”
ဂၽြိဳက္စ္
“ယူလီဆိစ္”

ေပါင္းဒ္
“ကဗ်ာမ်ား”


၁၉၃၀ ေအာ့ဒန္
၁၉၃၄ကာနပ္
၁၉၃၆ အဲလ္ယတ္“ဘန္႕တ္
ေနာ္တန္”


ဒီလန္ ေတာ့မတ္စ္
၁၉၃၈ ဆားရ္တရ္
“ေနာဆယ”


၁၇၈၄ေဒးဗစ္“ေဟာ္ေရ႐ႈိင္း”


၁၈၀၀ဂုိယာ
“မာယာႏုဒ”၁၈၀၅တန္နာ“သေဘာၤပ်က္”
၁၈၂၁ကန္စတဘလ္“ေဟး၀ုိင္း”
၁၈၂၅ ေကာေရာ့တ္“အဲကြီဒတ္”


၁၈၃၄ဒဲလကရြာ“အဲလဂ်ီးယားစ္က
မိန္းမမ်ား”၁၈၄၅ကူးဘဲ“ေက်ာက္တုံးခြဲသူမ်ား”


၁၈၅၀ ကူးဘဲ“အသုဘ”
၁၈၆၂ ဒုိးမယဲ“တတိယတန္းရထား”
မီးလက္“ေကာ္ျပားနဲ႕လူ”
၁၈၆၆ မနယ္
“ပေလြသမား”


၁၈၇၂ ေမာ္နယ္
“ေနထြက္”

(အင္ပရက္ရွင္းနစ္ပန္းခ်ီ)
၁၈၈၀ေဆဇန္း“မြန္တိန္း”
၁၈၈၄ေမာ္နယ္ပင္လယ္ၾကမ္း
၁၈၈၅ဆာရား“ဂ်ဳံခင္း”
ဗန္ေဂါဟ္
“အာလူးစားေနသူမ်ား”
၁၈၈၉ေရာ့ဒန္“အေတြးသမား”
(ပန္းပု)

၁၈၉၅မန္႕
“ဆီရိယမ္”

၁၈၈၉ ဂုိဂဲန္တဟီတီသူမ်ား”
၁၉၀၃ ပီကာဆုိ“လာဗီယယ္”၁၉၀၈ ဘရန္းကုရွ္
“အနမ္း”(ပန္းပု)

မာတစ္ “အခန္းနီနီ”
၁၉၀၉ပိကာဆုိ
“ေဗာ္လာ”

၁၉၁၁မာတစ္“ေမာေရာကုိ
႐ူေမ်ာ္ခင္း”


၁၉၁၃ ကန္ဒန္စကီ
“ကြန္ပုိဇိရွင္း
၇”
၁၉၁၅ဟြန္ဂရစ္“ဟာလယ္ဂြင္”၁၉၂၁ပီကာဆုိ“ဂီတသမားသုံးဦး”၁၉၂၅ မကၠစ္ဘဲကမန္
“တုံးလုံးမယ္”


၁၉၃၃ ဒါလီ


၁၉၃၇ ပီကာဆုိ
ဂြဲရနီကာ”

                                                                                   
                                                                                   (ဦး၀င္းေဖက ေက်းဇူးျပဳတယ္)အေနာက္တုိင္းကဗ်ာ

“စိန္ျခဴၾကာေညာင္” နဲ႕ “ကြန္ျမဴနစ္ ေၾကညာစာတန္း”

ဟုိးလြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေလာက္က စာေရးသူဟာ ႏုိင္ငံျခားသားသတင္းစာဆရာတစ္ဦးနဲ႕အတူ ဗမာပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦး အိမ္ အလည္ေရာက္သြားပါတယ္။ အေတာ္အသင့္ ထင္ရွားတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးပါပဲ။ ပန္းခ်ီအေၾကာင္း စကားေျပာၾက ယင္းက ႏုိင္ငံျခားမိတ္ေဆြက “ခင္ဗ်ားတုိ႕ဆီမွာ ခုဘယ္လုိထရင္းေတြ လုိက္ေနၾကပါသလဲ”လုိ႕ ေမးလုိက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြပန္းခ်ီဆရာခမ်ား သူ႕ေမးခြန္းကုိ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္သြားရၿပီ ေၾကာင္ေနေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကပဲ၀င္ၿပီး “ေၾသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဆီမွာ ထရင္းေတြ ဘာေတြ သိပ္မရွိေသးပါဘူးခင္ဗ်ာ၊ အစဥ္အလာ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဒီလုိပဲ ေရးဆြဲေနၾကပါတယ္”လုိ႕ ေျပာလုိက္ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အပုိင္းဆီက ေခတ္ၿပိဳင္ အႏုပညာထရင္းေတြကုိ ေခတ္ မီမီေလ့လာသိျမင္ေနတဲ့ ပန္းခ်ီေက်ာ္ေတြလဲ ျမန္မာျပည္မွာရွိေကာင္းရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြလုိ ကုိယ္သင္လာခဲ့ဖူးတဲ့ေရးနည္းဆြဲနည္းကေလးနဲ႕ပဲ လူပုံဆြဲလုိက္ ႐ႈေမ်ာ္ခင္းပုံဆြဲလိုက္၊ ေရေဆးဆြဲ လုိက္၊ ဆီေဆးဆြဲလုိက္ ဒါေလာက္နဲ႕ ၿပီးေနၾကသူေတြပါပဲ။ “ေမာ္ဒန္အတ္”တုိ႕ “ဆာရီယဲလစ္ဇင္းတုိ႕” “အင္ပရက္ရွင္းနစ္ ဇင္း”တုိ႕ဆုိတဲ့ အသံေတြ ပန္းခ်ီေလာကက ၾကားရတာ မၾကာေသးပါဘူး။
            ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ ျမန္မာပန္းခ်ီေလာကဟာ ျမန္မာစာေပေလာက ထက္ကံေကာင္းပါတယ္။ ခုေနခါမွာ ေခတ္ ေပၚ ျမန္မာပန္းခ်ီကားေတြေပၚေနၿပီ၊ ေပၚတာမွ ေတာ္ေတာ္အဆင့္အတန္းမီမီ ေပၚေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ “ေမာ္ဒန္” ျမန္မာကဗ်ာ ရယ္လုိ႕ မူးလုိ႕မွ ႐ႈစရာမရွိေသးပါဘူး။ ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေအာင္ခ်ိမ့္ဟာ လက္၀ဲသုႏၵရလို ရတုပုိဒ္စုံ မေရးေတာ့ပါ ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အုိေအာင္ဟာလဲ ရွင္မဟာရဌသာရလုိ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဖြဲ႕ထဲက ေကာင္းႏုိးရာရာရွာၿပီး ပ်ဳိ႕တစ္ပုဒ္ ခမ္းခမ္းနားနားျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္တာမ်ဳိးမလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ပုိၿပီး က်ယ္ျပန္႕လာတာ၊ မ်ဳိးစုံလာတာ၊ စာဟန္ေတြသစ္လာတာ( သစ္လာတာေကာ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လား)က လြဲယင္ စာေပမွာ စိမ့္၀င္ေနတဲ့ “ခံစား ႏုိင္စြမ္း”ဆုိတာကေတာ့ ပိန္မသာ လိန္မသာပါပဲ။(ပူးတြဲေပးထာတဲ့ ဇယားကုိၾကည့္ပါ)
            ကေန႕အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ အဘက္ဘက္က ေခတ္နဲ႕ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္ေနၾကၿပီ။ ေခတ္ ကုိ အေတာ္အသင့္လုိက္မီတာလဲရွိရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္က်ေနတာက မ်ားေနေသးတယ္။ အဲဒီမ်ားတဲ့ထဲမွာ စာေပက ထိပ္ ကေျပးေနတယ္။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ က်ေနာ္တုိ႕ ႀကိဳးစားၾကရမယ္။ ေလ့လာၾကရမယ္။ သူမ်ားေတြ ဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ေလ့လာသိျမင္ၿပီး ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕အဆင့္၊ ေရာက္ေနတဲ့ အေျခအေနကုိလည္း သိျမင္ၾကရေပလိမ့္မယ္။ သိျမင္လာတာနဲ႕အမွ် ပုိၿပီး အစြမ္းထက္လာေအာင္၊ အားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ၾကရမွာလဲ။ “ျပည္သူအတြက္ စာေပ”လုိ႕ ေႂကြးေၾကာ္ေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ကဗ်ာေတြဟာ ျပည္သူကုိ အက်ဳိးျပဳေနရဲ႕လား။ အက်ဳိး ျပဳေနရင္လည္း ဘယ္ေလာက္အဆင့္အထိ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ျပဳေနတာလဲ။ ဒီထက္ ထက္ျမက္လာေအာင္ေကာ မလုပ္ ႏုိင္ေတာ့ဘူးလား။ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ ဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဆန္းစစ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။
            ရာဇ၀င္စာအုပ္ကုိ ခဏေကာက္ကုိင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပည္ အဘက္ဘက္က ေခတ္ေနာက္က်ခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ယင္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းက “အထီးက်န္ျခင္း” ၀ါ “အဆက္ျပတ္ျခင္း” ဆုိတာကုိ ေတြ႕ရပါ လိ့မ္မယ့္ သူမ်ားတကာေတြ ေက်ာက္တုိင္ ေက်ာက္လုံးႀကီးေတြနဲ႕ နန္းေတာ္ႀကီးေတြ ဘုရားေက်ာင္းေတြ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္ၾကခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က သစ္ကေလး၀ါးကေလးနဲ႕ “သစ္ခက္တဲနန္း” အၿပိဳင္ေဆာက္ၾကတုန္းပဲ။ သူမ်ားတကာေတြ ေရေႏြးေငြ႕ကုိ ကႀကိဳးတန္ဆာဆင္ၿပီး စက္ႀကီးေတြ၊ ယာဥ္ႀကီးေတြ ေမာင္းႏွင္လာေနခ်ိန္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က “ခေလာက္ကေလးရယ္တဲ့ ဒုိးဒုိးေဒါင္”တုန္းပဲ။ သူမ်ားတကာေတြက “ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစားမွာ ဘာမွ ဆုံး႐ႈံးစရာ မရွိဖူး၊ ေႏွာင္ႀကိဳးပဲ ဆုံး႐ႈံးစရာရွိတယ္”လုိ႕ ကမၻာတုန္ေအာင္ ဟစ္ေကၽြးလုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ေတာ့ “စိန္ျခဴးရယ္တဲ့ ၾကာေညာင္ၾကာေညာင္” ေကာင္းတုန္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဖုိးဖြားေတြရဲ႕ ဒီ “အဆက္ျပတ္မႈ” အစဥ္ အလာဆုိးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အဖုိးအဖြားေတြထက္ အမ်ားႀကီး အခြင့္အလမ္းသာလာၿပီျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တစ္ေတြဟာ ဒီ “ဗမာ့ၪာဥ္”ႀကီးကုိ အစတုံးပစ္ဖုိ႕ ေကာင္းလွၿပီ။
            ဒီလုိတင္ျပလုိက္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဆုိလုိတာကုိ အဓိပၸာယ္အေကာက္ မမွားလုိက္ဖုိ႕ ေျပာၾကားလုိပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က သူမ်ားလုပ္တဲ့အတုိင္း လုိက္လုပ္ရမယ္၊ အတုခုိးရမယ္လုိ႕ ေဂ်ာက္တြန္းေနတာမဟုတ္ဖူး။ သူမ်ား ေရာက္ေနတဲ့ အဆင့္ကုိ သိရမယ္၊ သူမ်ားသုံးေနတဲ့ နည္းနာေတြကုိ သိရမယ္၊ သူ႕နည္းထဲက ကုိယ္လက္ခံႏုိင္တာကုိ ယူသုံး၊ ကုိယ့္ဟာ ကုိယ္တီထြင္သင့္တာ တီထြင္၊ ဒီလုိလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႕ထက္မေက်ာ္ရင္သာရွိေစ၊ ေနာက္ေတာ့ မက် ေစရဖူး။ ရင္ေပါင္တန္းရွိေနေစရမယ္လုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ဆုိခ်င္တယ္။ ဒီဆုိလုိခ်က္အတုိင္းပဲ ဒီစာအုပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပဳစုပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္တင္ျပထားတဲ့ ကဗ်ာဆရာအားလုံးကုိ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်တာမဟုတ္ ပါဘူး။ သူ႕မွာထူးခၽြန္တာရွိခဲ့ယင္၊ သူ႕နည္းကုိ သိသင့္တယ္လုိ႕ ယူဆယင္ စာရင္းထဲမွာ ထည့္လုိက္တာပါပဲ။ ဒီစာအုပ္ဟာ ကေန႕ေခတ္ရဲ႕ ၾသဇာတိကၠမ ႀကီးမားတဲ့ ကမၻာ့အစိတ္အပုိင္းျဖစ္တဲ့ အေနာက္တုိင္းက ကဗ်ာဆရာေတြရဲ႕ ကဗ်ာလမ္း ေၾကာင္းေတြ၊ သူတုိ႕ သုံးေနတဲ့နည္း (တက္ခနိက)ေတြ၊ အယူအဆေတြကုိ အထုိက္အေလ်ာက္စုံစုံေစ့ေစ့ မိတ္ဆက္ေပး ႏုိင္ေအာင္၊ “နိပါတ္ခင္း” ျပႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္ထားပါတယ္။


ဦးေနာက္တုိး၊ ႐ႈဆုိးနဲ႕ ကုိးလရစ္

အေနာက္တုိင္းကဗ်ာဆုိတာလဲ အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ ၀ါ ကမၻာ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ အမွ် သက္တမ္းရွည္ခဲ့ပါပီ။ ရာစု ႏွစ္ေလာက္နဲ႕ ေျပာလုိ႕မရဖူး။ ေထာင္နဲ႕ခ်ီပီး ေျပာၾကရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “အေနာက္တုိင္း ကဗ်ာလက္ေရြး စင္”လုိ႕ အမည္ခံလုိက္ေသာ္လည္း ဒီစာအုပ္ငယ္မွာ ဟုိးမားရဲ႕ အက္ပစ္ကဗ်ာႀကီးေတြ အေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး။ မေန႕တေန႕ကလုိ႕တင္ ထင္ရတဲ့ ရွိတ္စပီးယာကုိေတာင္ မ်က္လုံးေလးေမာ့ပီး မၾကည့္အားပါဖူး။ ၾကည့္ဖုိ႕လဲ မရည္ရြယ္ဖူး။ အတိတ္ေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ လူယဥ္ေက်းတုိ႕ မည္သည္ေလ့လာၾကရမယ္။ “လူေတာ သူေတာ”၀င္ၿပီး စကားေျပာႏုိင္႐ုံေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ ၾကားဖူးနား၀ရွိရမယ္ ျဖစ္ေပမဲ့ ဒီတာ၀န္ကုိ ဓာေပဗိမာန္က “စြယ္စုံက်မ္း”ပညာရွိမ်ား၊ တကၠသုိလ္က မ်က္မွန္ထူထူနဲ႕ လူ႕ဗုိက္႐ႊဲႀကီးမ်ားက တာ၀န္ယူၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီစာအုပ္အေနနဲ႕ကေတာ့ “ေခတ္ေပၚ ကဗ်ာ” (ေမာ္ဒန္ေပၚအဲထရီ) သက္သက္ကုိ လမ္း“ေၾကာင္း”ျပလုိယင္းပါ။
            ေခတ္ေပၚကဗ်ာရဲ႕ ေျခရာကုိ ေကာက္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ သူ႕အထက္က အစ္ကုိေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေရာမႏၱိက ကဗ်ာရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ မေျပာလုိ႕မရပါဖူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာအုပ္ကုိ ေရာမႏၱိကကဗ်ာနဲ႕စၿပီး “ျပည္တည္”ထားပါတယ္။ ေရာမႏၱိက ကဗ်ာမွာလည္း အဂၤလိပ္ေရာမႏၱိက ကဗ်ာဟာ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္လုိ႕ဆုိႏိုင္တဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္ကဗ်ာဆရာေတြဟာ ဒီစာအုပ္ရဲ႕ ေရွ႕တန္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေနရာရကုန္ၾကပါတယ္။
            “ေရာမႏၱိက”ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုိ ျမန္မာလုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးျပန္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးၾကပါၿပီ။ အေစာဆုံးဘာသာျပန္ကေတာ့ “စိတ္ကူးယဥ္၀ါဒ” ျဖစ္လိ့မ္ယမ္ ထင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကလဲ “ယဥ္မပါဘဲ “စိတ္ကူး၀ါဒ” လုိ႕ဆုိၾကတယ္။) ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္ တုိင္ ဒီလုိသုံးဖူးပါတယ္) ဆရာေဇာ္ဂ်ီက “ဘ၀အလြမ္း”၊ “ဘ၀အေမာ”၊ စသျဖင့္သုံးတယ္။ ေနာက္အက်ဆုံး သုေတသန ေဆြးေႏြပြဲမွာ တင္သြားတဲ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္မွာေတာ့ “ခံစားမႈအဓိကျပဳ၀ါဒ”လုိ႕ သုံးႏႈန္းသြားတာၾကားလုိက္မိသလုိပါပဲ။ ဒီအေခၚအေ၀ၚေတြဟာ ေရာမႏၱိက၀ါဒရဲ႕ အဂၤါတစ္ပုိင္းစီကုိ ညႊန္းျပရာမွာျဖင့္ မွန္ၾကတယ္။ ေရာမႏၱိက၀ါဒဟာ စိတ္ကူးယဥ္ လည္းဟုတ္တာပဲ၊ ဘ၀အေမာလည္းဟုတ္တာပဲ၊ ခံစားမႈကုိ အဓိကထားတာလည္း မွန္တာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သင္းမွ ဒီ၀ါဒ ရဲ႕ ဘက္စုံသေဘာသြားကုိ မခ်ဳံ႕ငုံမိၾကဖူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတာ့ ေနာက္ဆုံးမွာ တစ္ေပကုလား႐ြာက ဦးေနာက္တုိး ရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ကုိပဲ ႀကိဳက္လုိက္ရတယ္။ “တစ္ေပကုလား” ဆုိတာ “တစ္ေပကုလား”ပဲေပါ့။ တစ္ေပရွိတဲ့ ကုလားေလး တည္ေထာင္လုိ႕ေလး ဘာေလးနဲ႕ ဘာလုိ႕ ေျပာေနေတာ့မလဲ။
            အထက္နားကဆုိခဲ့ၿပီးအတုိင္း ေရာမႏၱိက၀ါဒဆုိတာ မူရင္းက အဂၤလိပ္ေတြရဲ႕၀ါဒပါ။ “ေရာမႏၱိက”ဆုိတဲ့စကားလုံး ရဲ႕ဇစ္ျမစ္က “ေရာမန္႕စ္”ေခၚတဲ့ စိတ္ကူယဥ္၀တၳဳပါပဲ။ အဲဒီကေန ဆင့္ပြားလာတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြလည္း သူ႕မွာ ကပ္ပါလာ ပါတယ္။ ၁၈ရာစုတုန္းက ေရာမႏၱိက ႐ႈေမ်ာ္ခင္းဆုိတာ ၾကည္ႏူးလြမ္းဆြတ္ဖြယ္ စိတ္ခံစားရမႈေတြကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ ပန္းခ်ီကား မ်ဳိးကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ဂႏၳ၀င္စာေပကုိ ဆန္႕က်င္တဲ့စာေပဂုိဏ္းကုိ “ေရာမႏၱိက”ဆုိတဲ့ အမည္နဲ႕ စတင္သမုတ္လုိက္သူ ကေတာ့ ဂ်ာမာန္ေ၀ဖန္ေရးသမား ဖ႐ုိက္ဒရစ္ ရွလယ္ဂယ္လုိ႕ဆုိပါတယ္။ ဂ်ာမနီကေန အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္တုိ႕ဆီ ဒီအသုံး ေရာက္သြားတယ္။ ဒီသုံးႏုိင္ငံ အျပန္ျပန္ဆက္သြယ္ဆက္စပ္ရာက ေရာမႏၱိက၀ါဒ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းပါပဲ။
            ၁၇၅၀မွာ ျပင္သစ္စာေရးဆရာ ႐ူဆုိးက စာတန္းတစ္ေစာင္ေရးတယ္။ စာတန္းထဲမွာသူ လူဟာ သဘာ၀အရ ေကာင္းပါတယ္။ တုိးတက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႕က ဖ်က္ဆီးလုိက္ျခင္းပါလုိ႕ ေရးလုိက္တယ္။ တခါ ၁၇၈၁-၈၈မွာ ထုတ္တဲ့ သူရဲ႕နာမယ္ေက်ာ္ “ေျဖင့္ခ်က္မ်ား”ဆုိတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ သူက “က်ဳပ္ဟာ က်ဳပ္ေတြ႕ဖူးတဲ့ ဘယ္သူနဲ႕မွ မတူေအာင္ ဖန္ဆင္းထားသူတစ္ဦးပါ။ က်ဳပ္ဟာသက္ရွိဘယ္သူနဲ႕မွ မတူေအာင္ ဖန္ဆင္းထားတာျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ က်ဳပ္ရဲရဲ၀ံ၀ံ ယုံၾကည္တယ္။ က်ဳပ္က ပုိမေကာင္းခ်င္သာရွိမယ္။ သူမ်ားနဲ႕ မတူကြဲျပားျခားနားတာေတာ့ အမွန္ပဲ”လုိ႕ ေရးလုိက္ျပန္ တယ္။ ဒါဟာျဖင့္ ေရာမႏၱိက၀ါဒီေတြရဲ႕ ေကၽြးေၾကာ္သံျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာ္င့ ရူးဆုိးကုိ ေရာမႏၱိကအႀကိဳလုိ႕ေခၚၾကပါ တယ္။ ႐ူဆုိးရဲ႕ ဒီစကားလုံးေတြဟာ အေနာက္ဥေရာပမွာ ျပန္႕ႏွံလုိ႕သြားပါတယ္။ ေစာေစာပုိင္း သူ႕အေရးအသားေတြက လဲ ျပန္႕ႏွံ႕ေနပီးသားပါ။ သူ႕အေတြးအေခၚေတြဟာ အဲဒီအခ်ိန္က စာေပသမားေတြစိတ္ထဲ ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရတာနဲ႕ သြား ၿပီးဒက္ထိ တုိးမိပါေတာ့တယ္။
            အဲဒီအခ်ိန္ပုိင္းက န၀ဂႏၳ၀င္ေခတ္လုိ႕ ေခၚတဲ့ ေရွ႕ေဟာင္းဂႏၳ၀င္စာေပ အစဥ္အလာ စည္းစနစ္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္း လုိသူတုိ႕ရဲ႕ ေခတ္နိဂုံးခ်ဳပ္စျပဳေနတဲ့ အခ်ိန္ပုိင္းပါ။ လူထုပုံျပင္တုိ႕ အလယ္ေခတ္ စိတ္ကူးယဥ္မႈတုိ႕ဆီ ျပန္လည္၀င္ေန ၾကပါၿပီ။ အဂၤလန္မွာ လူထုပုံျပင္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ လုိက္ေကာက္စုေဆာင္းေနၾကတယ္။ ဂ်ာမနီမွာ ဂႏၳ၀င္ျပဇာတ္ပုံစံ ေတြကုိ စတင္ပယ္ရွားဖုိ႕ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတယ္။ ေရွးဘာလဒကဗ်ာေတြ နမူနာယူပီး ဘာလဒအသစ္ေတြေရးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဂည္ထယ္ကုိယ္တုိင္က ဂႏၳ၀င္၀ါဒထဲ ျပန္လွည့္သြားတာမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ေလေတာ့ ဂ်ာမနီမွာ ေရာမႏၱိက၀ါဒ ဓာတ္ခံကေလးမ်ား ရွိေနပါလွ်က္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္မေပၚေပါက္ခဲ့ရဘူး။ တကယ့္ပီပီျပင္ျပင္ ေရာမႏၱိက ႐ုပ္လုံးဟာ အဂၤလန္မွာသြားၿပီးေပၚပါတယ္။ အဂၤလန္မွာလည္း ေရာမႏၱိက ဓာတ္ခံကေလးေတြကေတာ့ အႏွစ္ငါးဆယ္ ေလာက္ကတည္းက ေပၚထြက္ေနခဲ့ၿပီးပါ။ ဒါေပမယ့္ေရာမႏၱိက၀ါဒ မီး႐ႈးသန္႕စင္ရာ အခ်ိန္အျဖစ္ တရား၀င္သတ္မွတ္ၾက တာကေတာ့ ၀ဒ္စ၀သ္နဲ႕ကုိးလရစ္တုိ႕ရဲ႕ “လိရိကဘာလဒမ်ား” ထုတ္ေ၀တဲ့ ၁၇၉၈ပါပဲ။ ဒီစာအုပ္ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ုိက္ (၁၈၀၀)မွာပါတဲ့ နိဒါန္းကုိ “ေရာမႏၱိက၀ါဒ ေၾကညာစာတမ္း”လုိ႕ေခၚၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကုိးလရစ္က ဂ်ာမနီမွာ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ေန႕ဖူးခဲ့ၿပီးၿပီ။ ၀ဒ္စ၀သ္ကလဲ ျပင္သစ္ျပည္မွာ ေတာ္လွန္ေရးမျဖစ္မီကေလးသြားေရာက္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဂ်ာမန္ေတြ ရဲ႕ေတာ္လွန္လုိတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ၊ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာအေတာ္မ်ားမ်ားအေပၚမွာ လာ႐ုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ႐ုိက္ခတ္ခဲ့ မႈေၾကာင့္လဲ အဂၤလန္မွာ ေရာမႏၱိက၀ါဒ ထြန္းေပါက္လာခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဂၤလန္မွာ ေပၚၿပီးလုိ႕ ႏွစ္အတန္ၾကာမွပဲ ဂ်ာမနီမွာ ေရာမႏၱိက၀ါဒရယ္လုိ႕ တေခတ္ထလာရတယ္။ အဲ…ဒီ၀ါဒရဲ႕ ေရွ႕ေျပးအေတြးကုိ စတင္မ်ဳိးေစ့ခ်ခဲ့သူရဲ႕ဇာတိေျမ (ျပင္သစ္ျပည္)မွာေတာ့ ဒီ့ထက္မက ေနာက္က်ပါေသးတယ္။ ၾကာလည္းေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ယူရတယ္။ န၀ဂႏၱ၀င္၀ါဒ ၿဂိဳဟ္မင္းက ေတာ္ေတာ္နဲ႕ခြာခ်လုိ႕မရခဲ့ဘူး။

သူပုန္တပ္သားႀကီးရဲ႕အလြမ္း

ႏုိင္ငံေရးအရၾကည့္လွ်င္ေတာ့၊ ေရာမႏၱိက၀ါဒဟာ အာဏာပုိင္စနစ္၊ မွဴးမ်ဳိးမတ္မ်ဳိးအရာရွိႀကီးေတြ စုိးမုိးခ်ယ္လွယ္မႈတုိ႕ကုိ ဆန္႕က်င္တုိက္ခုိက္လုိတာက ေပါက္ဖြားလာျခင္းပါပဲ။ ေရာမႏၱိကေတြဟာ လြတ္လပ္လုိၾကတယ္။ ေတာ္လွန္လုိၾကတယ္။ သူပုန္ဆန္ခ်င္ၾကတယ္။ သူတုိ႕ဇာတ္ေကာင္ဟာ သူပုန္ပဲ။ (ဥပမာ ဘုိင္ရြန္ရဲ႕ ဒြန္ဟြန္) စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေပၚလာတဲ့ အတြက္ လူေတြဟာ လူနဲ႕ မတူေတာ့ဖူ။စက္ဆန္ကုန္ၾကၿပီလုိ႕လဲ ေရာမႏၱိကေတြက ယုံၾကည္ၾကတယ္။ “ေရာမႏၱိက၀ါဒ ဟာ အႏွစ္သာရကေတာ့ ညဴတန္ရဲ႕ သိပၸံအေတြးအေခၚေတြကုိ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ျခင္းပါပဲ”လုိ႕ ပညာရွင္တစ္ဦးက မွတ္ ခ်က္ခ်ပါတယ္။
            ေရာမႏၱိက၀ါဒရဲ႕ အေျခခံအဂၤါရပ္မ်ားကေတာ့ (၁)တစ္ဦးခ်င္း၀ါဒ (၂) လြတ္လပ္လုိျခင္း (၃) စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ၀ါ ခံစားမႈ (၄)က်င့္၀တ္တရား (၅)ဘ၀အလြမ္း ဘ၀အေမာတုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအယူအဆေတြဟာ ႐ူဆုိးရဲ႕လူဆုိတာ သဘာ၀ အရေကာင္းတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈက ဖ်က္ဆီးလုိက္တာ။ လူဆုိတာတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး မတူဘူးဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚက ဆင္း သက္လာတာခ်ည့္ပါပဲ။
            လူဆုိတာ အေျခခံက ေကာင္းပါတယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႕ တုိးတက္မႈတုိ႕က ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္တာပါဆုိတာကုိ ယုံ ၾကည္လက္ခံလုိ႕ရွိလွ်င္ ဒီလူရဲ႕ အတြင္းစိတ္ကုိ ယုံၾကည္ရေပလိမ့္မယ္။ ဒီလူရဲ႕အတြင္း အဇၥ်တၱအတၱက ဖြင့္အံလာတာေတြ ကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ရင့္က်ဴးျပရေပလိမ့္မယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ေရာမႏၱိကေတြဟာ အတၱကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာၾကည့္ရတာ၊ ၀ိညာဥ္ကုိ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ စစ္ေဆးၿပီးျပန္လည္တင္ျပ ေဖာ္က်ဴးရတာကုိ အင္မတန္ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကတယ္။ သူတုိ႕ကဗ်ာေတြ မွာ ဇာတ္ေကာင္ဟာ စာေရးသူရဲ႕ အတၱပါပဲ။ “ဒြန္ဟြန္”ဟာ ဘုိင္ရြန္ပါပဲ။ ၾသကာသေလာက၊ သတၱေလာကမွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ နက္နဲတဲ့ သေဘာေတြရွိတယ္။ ဒီသေဘာေတြဟာ တစ္ဦးစီတစ္ဦးစီရဲ႕ အတၱမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးလာပီး ထင္ဟပ္ၾကတယ္။ ဒါကုိ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္လုိ႕ သူတုိ႕ယုံတဲ့အတုိင္း ကဗ်ာေတြေရးၾကတယ္။ ဥပမာ- ကိစ္ရဲ႕ “ႏုိင္တင္ေဂးလ္သုိ႕ တမ္းခ်င္း”၊ ရွယ္လီ ရဲ႕ “မုိးေဆြငွက္သုိ႕”။
            ဒီလုိတစ္ဦးခ်င္း အတၱကုိ ယုံၾကည္သူေတြ၊ ကုိယ့္အတၱကုိ ကုိယ္စိတ္ရွိလက္ရွိေဖာ္က်ဴးလုိသူေတြဟာ လြတ္လပ္ မႈကုိ ခုံမင္တာ မဆန္းဘူးေပါ့။ ဒီတစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္လုိမႈဟာ ေရာမႏၱိကတုိ႕အလ်င္ ဟုိပေ၀သဏီေခတ္ကေန ကေန႕ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္ထိ လူသားရဲ႕ ေမြးရာပါ ေခါင္းကုိက္ေရာဂါ ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ဆုိဗီယက္ယူနီယံက ကဗ်ာဆရာေပါက္စတုိ႕ရဲ႕ “သူပုန္” ထမႈ၊ ခ်က္ကုိစလုိဗားကီးယားက “လစ္ဘရယ္ျဖစ္ေပၚေရး”၊ ဒါေတြအားလုံးဟာ ဒီအေျခခံစိတ္ေလးမွာ ျမစ္ဖ်ားခံပါ တယ္။ ေရာမႏၱိကေတြဟာ ဒီစိတ္ေၾကာင့္ပဲ ဂႏၱ၀င္၀ါဒရဲ႕စည္းႀကီးကမ္းႀကီး အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကုိ ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဖာ္က်ဴးေရးကုိ အားထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိစိတ္ပုိင္း လြတ္လပ္မႈတင္မက ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈကုိပါ သူတုိ႕ေတာင့္တခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိစိတ္ပုိင္း လြတ္လပ္မႈတင္မက ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈကုိပါ သူတုိ႕ ေတာင့္တခဲ့ၾကတယ္။ ဂႏၱ၀င္ေခတ္က တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ဆန္႕က်င္ေနတာမ်ဳိးကေန လူတစ္ဦးနဲ႕ လူတန္းစားတစ္ခု ဆန္႕က်င္တာမ်ဳိးျဖစ္လာတယ္။ သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္နဲ႕ အထက္တန္းလႊာ လူတန္းစားကုိ ေရာမႏၱိကေတြက ဆန္႕က်င္လာပါတယ္။ သူတုိ႕ရဲ႕သူရဲေကာင္း ကေတာ့ ဘုိင္႐ြန္ေပါ့။ (“ဒြန္ဟြန္”ၾကည့္) ဘုိင္႐ြန္ဟာ ကဗ်ာေရးရုံတင္မက၊ ေနာက္ဆုံးလူကုိယ္တုိင္ပါ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲ ထဲ ၀င္တုိက္ဖုိ႕ သြားခဲ့ေသးတယ္ မဟုတ္လား။
            ဂႏၱ၀င္၀ါဒီေတြက ဆင္ျခင္တုံတရားကုိ ဦးစားေပးၾကတယ္။ ေရာမႏၱိကေတြက ဆင္ျခင္တုံတရားကုိ ရယ္သြမ္း ေသြးလုိၾကတယ္။ (ကိစ္ “ႏုိင္တင္ေဂးလ္”ၾကည့္) လူဆုိတာ သဘာ၀အေျခခံအရ ေကာင္းတယ္ဆုိလွ်င္ သူ႕စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ကုိ ယုံၾကည္ရေပလိမ့္မယ္။ အေျခခံက မေကာင္းဘူး။ ဆုိးတယ္ဆုိမွသာ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရေပမေပါ့။ တကယ္ကေတာ့ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႕ ဆင္ျခင္လုိ႕ မရတဲ့ေနရာမ်ဳိးမွာေတာင္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ၀ါ ခံစားမႈက မွန္မွန္ကန္ကန္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသမႈ ျပဳႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီလုိေတြးေခၚမႈမ်ဳိးနဲ႕ ေရာမႏၱိကေတြဟာ ကဗ်ာေတြ အမ်ားႀကီးေရးခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဥပမာ- ၀ဒ္စ၀သ္ရဲ႕ “ေသျခင္းမဲ့တရားတမ္းခ်င္း”၊ ရွယ္လီရဲ႕ “မုိးေဆြငွက္”၊ “ကဗ်ာဆရာရဲ႕ အိပ္မက္”။ ေရာမႏၱိက တုိ႕ဟာဆင္ျခင္တုံတရားထက္ ခံစားမႈကုိ ဦးစားေပးလုိတယ္။ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ေတြးေတာယူျခင္းထက္ စိတ္ထဲ ေတြ႕ႀကံဳခံစားမိလာရတာကုိ အသားေပးလုိတယ္။ ဉာဏ္အသိ(Knowing)ထက္ စ်ာန္သိ(Insight)ကုိအမႊမ္းတင္ၾကတယ္။
လူသားရဲ႕ပင္ကုိယ္က ေကာင္းျမတ္ေနမႈကုိ ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႕အတူ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚလာတာကေတာ့ လူသား ရဲ႕ ပါရမီျဖည့္ႏုိင္စြမ္းကုိ ယုံၾကည္ျခင္းပါပဲ။ လူသားရဲ႕ စိတ္ပုိင္းေရာ ႐ုပ္ပုိင္းပါ တုိးတက္လာမႈဟာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ပါရမီ ဆည္းပူးလုိ႕ရတယ္လုိ႕ သူတုိ႕ကယုံတယ္။ ေလာကီသဘာ၀ကုိ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီး ေလာကုတၱရာ ျမင့္ျမတ္မႈမ်ဳိးအထိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားလုိ႕ရတယ္လုိ႕ သူတုိ႕က လက္ခံၾကတယ္။(ဥပမာ ဂြည္ထယ္ရဲ႕ “ေဖာ့စ္တ္”) တစ္နည္းမွာေတာ့ သူတုိ႕တစ္ေတြဟာ သူတုိ႕ေခတ္က အထက္တန္းလႊာေတြရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈေတြ၊ ေဖာက္ျပန္မႈေတြကုိ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ရင္း ခုလုိက်င့္၀တ္ပုိင္း အျမင္ေတြ ရကုန္တယ္နဲ႕တူပါရဲ႕။
ေခတ္ဟာ စာေပမွာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ၿမဲပါပဲ။ ေရာမႏၱိကတုိ႕ရဲ႕ေခတ္ဟာ ႏုိင္ငံေရ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အလြန္ဗ႐ုတ္ ဗရက္ႏုိင္လွတဲ့ေခတ္ပါ။ ဒီေခတ္၊ ဒီအေျခ၊ “သည္မင္းသည္စုိး သည္သူခုိးနဲ႕ သည္မုိး သည္ေလ သည္လူေတြ”ကုိ ဆန္႕ က်င္ယင္း ေပၚေပါက္လာရတဲ့ ေရာမႏၱက၀ါဒဟာ အပ်က္အျမင္ဘက္ကုိ ေရွ႕႐ႈေနပါတယ္။ ေရာမႏၱကေတြရဲ႕ ကဗ်ာမွာ ဘ၀ကုိ၊ ေလာကကုိ ဒုကၡဘုံအျဖစ္ ျခယ္မႈန္းၾကတာ မၾကာမၾကာေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ ဘ၀အေမာ ဘ၀အလြမ္းကုိ ၿငီးေငြ႕ေန တဲ့ နိဗိၺႏၵဆရာကေလးေတြအျဖစ္ သူတုိ႕ကုိ ေတြ႕ၾကရမယ္။
“တုိရဲ႕ အသန္႕စင္ဆုံး ရယ္ေမာသံဟာ
ဒုကၡတစ္ခုခုနဲ႕ ႁပြမ္းေနတတ္တယ္။
ငါတုိ႕ရဲ႕ အလွဆုံးေတးဆုိတာ အေဆြးဆုံးအေတြကုိ ေျပာျပတဲ့
                                                ေတးေတြေပါ့”
                                                            ရွယ္လီ
“လူေတြထုိင္တဲ့ၿပီးတစ္ေယာက္ညည္းသံတစ္ေယာက္ၾကားရတယ္။
ေၾကကြဲဖြယ္ ေနာက္ဆုံးဆံျဖဴအနည္းငယ္ကုိ သြက္ခ်ာပါဒက
                                                လႈပ္ခါပစ္တယ္။
ငယ္ရြယ္ျခင္းဟာ ျဖဴေရာ္၊ တေစၦလုိပိန္ပါးလာၿပီး ေသလြန္ရတယ္”။
                                                            ဂၽြန္ကိစ္
            ေရာမႏၱိကေတြဟာ ဒႆနတစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္သူေတြလုိ႕လည္း ဆုိႏုိင္တယ္။ ၁၇ရာစု သိပၸံပညာေတြက စၾက ၀ဠာဆုိတာကုိ စက္အေဆာက္အအုံတစ္ခုလုိ႕ တင္ျပခဲ့ၾကေလေတာ့ လူဆုိတာ သဘာ၀တရား(ၾသကာသေလာက)နဲ႕ တျခားစီျဖစ္ေလဟန္၊ အျပင္ပ တစ္ေနရာကေန စၾက၀ဠာထဲေရာက္လာခဲ့ရဟန္၊ သူေတြ႕ေနရတဲ့ ကမၻာနဲ႕ တစ္သီးတစ္ျခား ရွိေနရေလဟန္ ထင္မွတ္ေစရေတာ့တယ္။ ၀ဒ္စ္၀သ္လုိ ေရာမႏိၱကတစ္ဦးအဖုိ႕ ဒါမွားတယ္လုိ႕ ျမင္လာပါေတာ့တယ္။ သူက ကမၻာကုိ ဇီ၀႐ုပ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုိ႕ ျမင္လာတယ္။ သဘာ၀တရားဆုိရာမွာ ၿဂိဳဟ္ေတြ၊ ေတာင္ေတြ၊ ေတာေတြ၊ လူေတြ ပါ၀င္ေနတယ္။ ျဖစ္ရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရ၊ ခံစားရတာေတြဟာ ဆက္သြယ္ူေနၾကတယ္။ ျဒပ္ႀကီးတစ္ခုရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းေတြ အျဖစ္ပါ၀င္ေနၾကတယ္လုိ႕ ျမင္လာပါတယ္။ ႐ႈခင္း႐ႈကြက္နဲ႕ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ခံစားမႈ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိလုိ႕ဆုိလွ်င္မွားတယ္။ ျပင္ပေလာကျဖစ္တဲ့ ေရေျမေတာေတာင္နဲ႕ လူခံစားရခ်က္ ႏွစ္ခုၿပိဳင္ ရပ္တည္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ လူခံစားမႈနဲ႕ သက္မဲ့ ၀တၳဳမ်ားဟာ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ျပန္လွန္ဆက္သြယ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္တယ္။ အတူတကြ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေနၾကတဲ့ သေဘာကုိ ထုံးတမ္းစဥ္လာအေၾကာင္းနဲ႕ အက်ဳိး၊ ႐ုပ္နဲ႕နာမ္၊ ကုိယ္နဲ႕စိတ္ႏွစ္ခုၿပိဳင္ ရပ္တည္ မႈတရား(ဒြႏၵ၀ါဒ)ေတြနဲ႕ ရွင္းလင္းတင္ျပလုိ႕ မရဖူး။ ဒီလုိျမင္ၿပီသကာလ သူ႕၀န္းက်င္နဲ႕ သူ႕ခံစားမႈ၊ စာနာမႈေတြ ေရာယွက္ ေနေလဟန္ ေရးသီဖြဲဆုိတဲ့ ေရာမႏၱိက ကဗ်ာဆရာဟာျဖင့္ သဘာ၀တရားကုိ အျမင္သစ္ဖြင့္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ ကဗ်ာ႐ုပ္ပုံ ေဖာ္က်ဴးမႈေရးရာ ေတာ္လွန္ေနရာက သူဟာ ဒႆနေရးရာ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးပါ လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
            ေရာမႏၱိက၀ါဒဟာ အလုိမျပည့္ရျခင္း၊ ေမွ်ာ္ေခၚေတာင့္တမိျခင္းမ်ား အေပၚအေျခခံျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ေခတ္နဲ႕သူကေတာ့ ေတာ္လွန္တက္ႂကြတဲ့ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ပါပဲ။ ေရာမႏၱိကေတြမွာ ေအာင္ျမင္ ခဲ့တာေတြရွိသလုိ အားနည္းခ်က္ေတြလည္းရွိခဲ့တယ္။ အားနည္းခ်က္မွာလည္း တစ္ဦးခ်င္းအားနည္းခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသလုိ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလုံးရဲ႕ အားနည္းခ်က္လည္းရွိတယ္။ ေရာမႏၱိကေတြမွာ လႊမ္းခ်ဳံေနတဲ့ မဟာ့မဟာ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အေတြးအေခၚကုိ ပညာသားပါပါ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းသီကုံးၿပီးမွ ေဖာ္က်ဴးျပတာမ်ဳိးမလုပ္ခဲ့ႏုိင္ျခင္းပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႕ရဲ႕ ခံစားႏုိင္စြမ္းဟာ တိမ္ေနတယ္။ မနက္ဖူး။ သူတုိ႕ကခံစားမႈ၊ ခံစားမႈဆုိပီး ခံစားမႈကုိ ခံစားရတဲ့အတုိင္း လက္လြတ္စပယ္ေရး ခ်ပစ္လုိက္တာျဖစ္ေလေတာ့ သူတုိ႕ကဗ်ာကုိ ဖတ္ရတာဟာ ပန္တ်ာေက်ာင္းက ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားေလးဆြဲထားတဲ့ ေတာကား ေတာင္ကားေလးတစ္ကား ၾကည့္ရသလုိပဲ။ လွပါရဲ႕၊ ေပါ့ေနတယ္။ ၾကည္ႏႈးဖြယ္ပါပဲ၊ အားေပ်ာ့ေနတယ္။ စိတ္ကုိ “ခုိက္” မသြားေစႏုိင္ဖူး။ ထိ-ၿငိၿပီး မသြားေစႏုိင္ဘူး။

ပင္မေရစီးနဲ႕ လႈိင္း၀ဲၾသဃ

ေရာမႏိၱက၀ါဒဟာ အဂၤလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ဒီသုံးႏုိင္ငံမွာပဲ ဗဟုိျပဳ အေျခစုိက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥေရာပအႏွံအျပား ကုိေရာ၊ အေနာက္ကမၻာလုံးျခမ္းကုိပါ ျပန္႕ႏွံ႕သြားခဲ့တယ္။ အီတလီ၊ ပုိလန္၊ ႐ုသွ်တုိ႕မွာလဲ ေရာမႏိၱက၀ါဒ ေပၚခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ပင္မသုံးႏိုင္ငံမွာေလာက္ မျပင္းထန္ဘူး။ ထူးထူးျခားျခားမရွိလွဘူး။(ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လက္ေရြးစင္မွာ အဂၤလိပ္ေရာ မႏိၱကလႈပ္ရွားမႈိကု္ ေတာ္ေတာ္ေလး စုံေစ့ေအာင္ ထည့္ေပးထားတယ္။ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားထဲကေတာ့ ဂ်ာမနီက ဂြည္ထယ္၊ ရုသွ်က ပုသွ်ကင္၊ ဒီႏွစ္ဦးပဲ ထည့္ေပးႏုိင္ပါတယ္) ေရာမႏၱိက၀ါဒလုိ႕သာ ခ်ဳံငုံၿပီး ေခၚလုိက္ရေပမယ့္ တစ္ေနရာနဲ႕ တစ္ေနရာကလည္း မတူဘူး။ သူ႕နည္းသူ႕ဟန္နဲ႕ “ေရာမႏၱိက”ေနတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမႏၱိကေခတ္ရယ္လုိ႕ စာေပ ရာဇ၀င္ဆရာတုိ႕က အခ်ိန္ကုိ ပုိင္းယူေလ့ရွိေသာ္လည္း တကယ့္တကယ္တိတိက်က်ကြန္ပါနဲ႕ ေထာက္ျပလုိ႕ မရတဲ့ အေျခအေနေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ(ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တုိင္းျပည္) ေရာမႏၱိက အေငြ႕အသက္ကုိ ေတြ႕ေနရေသးတာလည္း ရွိရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ ၿခံဳၾကည့္ယင္ေတာ့ ေရာမႏၱိက၀ါဒဟာ ၁၉ရာစု ဒုတိယတစ္၀က္ေလာက္ကပဲ ေနရာအမ်ားအျပားမွာ ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္ၿပီးသြားခဲ့ပါၿပီ။ သူခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားပုံေတြကလည္း တစ္ေနရာနဲ႕ တစ္ေနရာ ကြဲျပား ပါတယ္။ ျပင္သစ္ျပည္မွာဆုိရင္ သူၿပီးတဲ့ေနာက္ ၀တၳဳမွာ အမွန္၀ါဒနဲ႕ အဲဒီေနာက္ သဘာ၀၀ါဒ၊ ကဗ်ာမွာ ပါနဲဆယန္၀ါဒနဲ႕ အဲဒီေနာက္ သေကၤတ၀ါဒတုိ႕က ထုိး၀င္လာတာနဲ႕ ေရာမႏၱိက၀ါဒ ေခါင္းလွ်ဳိးထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္။ ဂ်ာမနီမွာေတာ့ ၀တၳဳမွာ အမွန္၀ါဒကုိ ေနရာဖယ္ေပးခဲ့ရေပမဲ့ ကဗ်ာမွာေတာ့ သေကၤတ၀ါဒ တက္လာတဲ့တုိင္ သူက အၿပံဳးမပ်က္ဖူး။ ကေန႕တုိင္ ေတြ႕ရတုန္းပဲ။ အဂၤလန္မွာ ေရာမႏၱိက၀ါဒဟာ ၁၈၃၂မွာ နိဂုံးခ်ဳပ္တယ္လုိ႕ အဆုိရွိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ေနာက္တက္ လာတယ္ဆုိတဲ့“၀ိတုိရိယန္စာေပ”ဟာလဲ တကယ့္တကယ္ကေတာ့ တယ္မထူးလွပါဘူး။ နည္းနည္းပါးပါး ကြာျခားတာေတြ ပဲရွိပါတယ္။ အဂၤလိပ္ကဗ်ာမွာ ေရာမႏၱိကေခတ္ကုန္ပီး “ေမာ္ဒန္”လမ္း ေျပာင္း၀င္လာတာကေတာ့ ၁၉ရာစု ကုန္ခါနီး ၂၀ ရာစု စခါနီးက်မွသာျဖစ္ပါတယ္။
            ဒါေၾကာင့္ ေရာမႏၱိက၀ါဒၿပီးေတာ့ ဘာ၀ါဒတက္လာသလဲေမးရင္ ေျဖဖုိ႕မလြယ္ဘူး။ တုိင္ျပည္လုိက္ေမးယင္သာ ေျဖလုိ႕ရမယ္။ အၾကမ္းဖ်င္း ၾကည့္ရလွ်င္ေတာ့ ေရာမႏၱိက၀ါဒေနာက္မွာ တုိင္းျပည္တုိင္လုိလုိ အမွန္၀ါဒတမ်ဳိးမဟုတ္ တစ္မ်ဳိးေရာက္လာတယ္လုိ႕ ေျပာႏုိင္ပါရဲ႕။ ေခတ္က နီးကပ္လြန္း အားႀကီးေနတဲ့အတြက္ လႈိင္းကေလးေတြ၊ ၀ဲကေလးေတြ နဲ႕ပင္မေရစီးကုိ ခြဲျခားမျမင္ႏုိင္ေသးဘဲ ရွိေနတာလားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္လည္း လႈိင္းေတြဂယက္ေတြ ထႂကြေနၾကတာက မ်ားျပားျပင္းထန္လြန္းလုိ႕ ပင္မေရစီးရယ္လုိ႕ မရွိကုိ မရွိေတာ့ဘဲ ျဖစ္ေနေရာ့လားလည္း မသိဘူး။ တစ္ခုေတာ့ ေျပာႏုိင္ရဲ႕ ေရာမႏၱိကလႈပ္ရွားမႈေနာက္ပုိင္းမွာ အေနာက္တုိင္းစာေပေလာကမွာျဖင့္ရင္ လမ္းေၾကာင္းေတြ၊ ၀ါဒ ေတြတခ်ဳိ႕လည္း သက္ဆုိးရွည္၊ တခ်ဳိ႕လည္း အဖတ္မတင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းပါပဲ။ အဲဒါေတြ ထဲက အခ်ဳိ႕ကေတာ့ အမွန္၀ါဒ၊ သဘာ၀၀ါဒ၊ သေကၤတ၀ါဒ၊ ႐ုပ္ပုံ၀ါဒ၊ ေဒသ၀ါဒ၊ ေဖာ္က်ဴးေရး၀ါဒ၊ စြဲထင္မႈ၀ါဒ၊ အမွန္လြန္ ၀ါဒ၊ အနာဂတ္၀ါဒ၊ ဆုိရွယ္လစ္အမွန္၀ါဒ၊ လူ၀ါဒတုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

သိပၸံ၊ သဘာ၀၊ သေကၤတ

၁၉ရာစုအလယ္ေလာက္မွာ သိပၸံပညာမွာ တုိးတက္မႈေတြ အသစ္ႀကံဳလာရျပန္တယ္။ “ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္”သေဘာတရား ေရွ႕တန္းေရာက္လာရတယ္။ ဒီသေဘာတရား အျမင္ေၾကာင့္ လူဆိုတာ ေရာမႏၱိကေတြ ျခယ္မႈန္းခဲ့ေလ့ရွိတဲ့ သူရဲေကာင္း အဆင့္ကေန စၾကာ၀ဠာႀကီးရဲ႕ အလယ္မွာ ေသးေသးမႊားမႊားကေလး၊ သဘာ၀ အင္အားစုေတြရဲ႕ အႏုိင္က်င့္တာကုိ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာျဖစ္ေနရတဲ့ သနားစရာ့ သတၱ၀ါကေလးမွ် ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ လူဆုိတာ ဗီဇတရားနဲ႕ ၀န္းက်င္တုိ႕ရဲ႕မေတာ္တဆ ဖန္တီးလုိက္ခ်က္တစ္ခုပဲ။ သူ႕အေၾကာင္းကုိ ဒီတရားႏွစ္ခုနဲ႕ ႐ႈျမင္နားလည္ရမယ္လုိ႕ လက္ခံ လာၾကပါေတာ့တယ္။ စာေပမွာ ဒီအျမင္ကုိ သဘာ၀၀ါဒလုိ႕ ေခၚပါတယ္။ ဦးေဆာင္တင္ျပသူကေတာ့ ျပင္သစ္စာေရးဆရာ ဇုိလာပါပဲ။ သူက ၀တၳဳေရးတယ္ဆုိတာ စမ္းသပ္ခန္းထဲမွာ စမ္းသပ္လုပ္ကုိင္ရျခင္းမ်ဳိးပဲလုိ႕ယုံတယ္။ ဒီလုိ ဒီလုိ ၀န္းက်င္မွာ၊ ဒီလိုဗီဇတရားနဲ႕ ဒီလုိဇာတ္ေကာင္ေတြ ထည့္ေမႊလုိက္၊ ဘယ္လုိျဖစ္လာၾကမလဲ ေစာင့္ၾကည့္လုိက္၊ ၿပီးတာပဲ။ အပူခ်ိန္ ဘယ္ႏွစ္ဒီဂရီမွာ ဘယ္၀တၳဳထဲ ဘယ္အက္ဆစ္ထည့္ ဘယ္လုိဓာတ္ေငြထြက္လာမလဲ ၾကည့္ရသလုိပဲေပါ့ ဒါသဘာ၀ ၀ါဒပါပဲ။
            ဒါေပမယ့္ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္၀ါဒေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ သူ႕နည္းနဲ႕သူ ေရာမႏၱိက၀ါဒကုိ ဆန္႕က်င္ရင္း သဘာ၀၀ါဒီျဖစ္လာ သူေတြလည္းရွိေသးတယ္။ ျပင္သစ္ျပည္က ပါနဲဆယန္ ကဗ်ာဆရာေတြပါပဲ။ သူတုိ႕က(ဂုိတ်ယ္၊ ဒါလိစ္လယ္၊ ေအေရဒိယာ) ရာဇ၀င္ေၾကာင္းျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႕ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ႐ုပ္၀တၳဳက်က် ႐ႈျမင္မွတ္သားၿပီး သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ျပ လုိက္ရင္ ၿပီးေရာဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးထားရွိၾကတယ္။ ဒါလိစ္လယ္ရဲ႕ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ဟာ အေကာင္းဆုံးနမူနာေပါ့။ ကႏၱရ ထဲမွာ ဆင္ေတြ ျဖတ္သြားေနၾကတယ္။ ဆင္ေတြေပၚလာလုိက္၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလုိက္ျဖစ္ေနပုံကုိ ကဗ်ာဆရာက ဂႏၳ၀င္၀ါဒီဆန္ဆန္ ခမ္းခမ္းနားနား သ႐ုပ္ေဖာ္ေရးျခယ္ျပတယ္။ ၿပီးအဲဒီမွာပဲ ထားခဲ့တယ္။ ၿပီးေရာ။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀၀ါဒ ဟာ ကဗ်ာမွာထက္ စကားေျပမွာ အဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ (ဖလုိဘယ္၊ အိဘဆင္)
            သဘာ၀၀ါဒီရဲ႕ ႐ုပ္၀တၳဳက်က်ေရး အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ကဗ်ာစ်ာန္နဲ႕ အံမ၀င္ခြင္မက်ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ ကဗ်ာစိတ္ကူးေတြကုိ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္က ဇိအစ္ထားသိလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ သူခံစားရတာကုိ ထိထိမိမိ ေဖာ္က်ဴးႏုိင္စြမ္းမရွိ လာေတာ့ဘူး။ စာဖတ္သူကလည္း အားမလုိအားမရျဖစ္လာတယ္။ အႏုပညာသည္ ကုိယ္တုိင္ကလဲ သူ႕နည္းကုိ သူသစၥာ ေဖာက္ခ်င္ခ်င္ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႕ သဘာ၀၀ါဒရဲ႕ ေနရာကုိ ၀ါဒသစ္တစ္ခုဟာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ၀င္ေရာက္ယူ လာပါေတာ့တယ္။
            သေကၤတ၀ါဒကုိ တနည္းေျပာရရင္ ေရာမႏၱိက၀ါဒကုိ အလြန္အကၽြံလုပ္ပစ္ျခင္းလုိ႕ ဆုိရမလားမသိဘူး။ သေကၤတ ၀ါဒရဲ ေရွ႕ေျပးဆုိရသူေတြကုိေလ့လာၾကည့္ရင္ ဒီတုိင္းေတြ႕ရတယ္။ သူတုိ႕တစ္ေတြဟာ ကုိယ္တုိင္က ေရာမႏၱိက၀ါဒီေတြပဲ ေရာမႏိၱကကုိ ဆန္႕ဆြဲရင္း သူတုိ႕ဟာ ဘုိးသူေတာ္ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ဆုိသလုိ သေကၤတ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကရပါတယ္။ ျပင္သစ္က ေရွရာဒါနယ္ဗာလ္ဟာ ဒီလုိကဗ်ာဆရာတစ္ဦးေပါ့။ သူဟာ မၾကာမၾကာစိတၱဇေဆး႐ုံေရာက္ရတဲ့လူပါ။ ဒါေၾကာင့္ပဲလာေတာ့မသိဘူး၊ သူဟာ သူ႕စိတ္ကူးယဥ္မႈေတြ၊ ခံစားမႈေတြကုိ တကယ္ဘ၀နဲ႕ ေရာေထြးပစ္ေလ့ရွိတယ္။ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ ႐ုပ္ကမၻာဟာစိတ္ထဲမွာ ခံစားႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ စိတ္ကူးထည္ေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ေနတယ္။ အိပ္မက္တုိ႕ စိတ္ကူးယဥ္မႈတုိ႕ဟာ တကယ့္႐ုပ္ဘ၀နဲ႕ ဆက္သြယ္ေနတယ္လုိ႕ သူယုံၾကည္တယ္။ သူ႕ဆြန္းနက္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွာဆုိရင္ သူ႕ကုိ၀ဒ္၀သ္က အကုိေခၚရမတတ္ပဲ၊ “ေကာင္းကင္မွာ ၾသကာသေလာက႐ွိပုံမ်ား”၊ “အထီးက်န္ေနရာမ်ားက၀ိညာဥ္မ်ား”၊ “ေက်ာက္တုံးတုိ႕ရဲ႕ေအာက္က သန္စင္တဲ့၀ိညာဥ္မ်ား”အေၾကာင္း ထည့္ေရးစပ္ခဲ့ပါတယ္။
            သေကၤတ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာမႈမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကေတာ့ အဂၢါအယ္လင္ပုိးပါဘဲ။ ပုိးအပါအ၀င္ အေမရိ ကန္က ေရာမႏၱိကစာေရးဆရာအခ်ဳိ႕ဟာ( ေဟာ္သြန္း၊ မယ္လဗီလ္၊ ၀ွစ္တမင္၊ အီမာဆင္) သေကၤတ၀ါဒဆီ ေရွ႕႐ႈေနခဲ့ၾက တယ္လုိ႕ အဆုိရွိတယ္။ ၁၈၄၇မွာ ျပင္သစ္က ေရာမႏၱိကကဗ်ာဆရာ ဘုိ႕ဒလယ္ဟာ ပုိးကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖတ္ရတယ္။ အင္မတန္စိတ္ထဲစြဲၿငိသြားတာနဲ႕ ပုိးရဲ႕ ပုံျပင္ေတြကုိ ျပင္သစ္လုိ ဘာသာျပန္ထုတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီကစၿပီး ျပင္သစ္စာေပမွာ အဂၢါအယ္လင္ပုိးရဲ႕ ၾသဇာဟာ အေရးႀကီးလာပါေတာ့တယ္။ ပုိးရဲ႕ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးေတြဟာ သေကၤတ၀ါဒလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ က်မ္းစာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ေရာမႏၱိကတုိ႕ရဲ႕ လက္လြတ္စပယ္လႈပ္ရွားမႈကုိ သူကျပဳျပင္ေပးလုိက္ၿပီး ေရာမႏၱိကတုိ႕ရဲ႕ စကားလုံးသုံးျဖဳန္းမႈကုိလဲ သိေပးလုိက္တယ္။ ကဗ်ာဆုိတာ စ်ာန္၀င္ၿပီး စပ္ရတယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ သူက တမင္ကုိ ႀကံစည္ စီစဥ္ၿပီး စပ္ယူရတယ္လုိ႕ ေႂကြးေၾကာ္လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀၀ါဒျဖစ္မလာဘဲ ေရာမႏၱိကအလြန္ အက်ဳိးတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့တယ္။ ပုိးရဲ႕ကဗ်ာနဲ႕ ကုိးလရစ္ရဲ႕ “ကူဗလခန္”လုိ ေရာမႏၱိကကဗ်ာမွာ တူညီတာ အမ်ားအျပားပဲရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ပုိးက ေရာမႏၱိက၀ါဒရဲ႕ အဂၤါရပ္အခ်ဳိ႕ကုိသာ အမိအရတြယ္ဆုပ္ကုိင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရာမႏၱိက၀ါဒကုိ လုံး၀တမ်ဳိးတဖုံျဖစ္သြားေအာင္ ေျပာင္းလဲ ပစ္ႏုိင္စြမ္းခဲ့ပါေတာ့တယ္။ သူက မတိမက်ရွိမႈဟာ တကယ့္ကဗ်ာ ဂီတေကာင္းတုိ႕ရဲ႕ အေျခခံ အဂၤါရပ္လုိ႕ဆုိပါတယ္။ ၀ုိးတ၀ါးႏုိင္မႈ၊ မတိမက်လုပ္ၿပီး၊ အရိပ္အညႊန္းျပမႈဆုိတာ ဟာသေကၤတ၀ါဒရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုပါဘဲ။
            မတိမက်ျဖစ္ေအာင္ ၀ုိးတ၀ါးျဖစ္ေအာင္လုပ္ရာမွာ နယ္ဗာလ္လုိ စိတ္ကူးယဥ္ကမၻာနဲ႕ တကယ့္႐ုပ္ကမၻာေရာေထြး ပစ္႐ုံတင္မကဘူး။ အာ႐ုံငါးပါးတုိ႕ရဲ႕ ခံစားမႈေတြကုိ ေရာပစ္ၾကပါတယ္။ ဘုိ႕ဒလယ္က “အေ၀းမွာေရာယွက္သြားတဲ့ ရွည္လ်ားပဲ့တင္သံမ်ားပမာ ေမႊးရနံ႕မ်ား၊ အေရာင္မ်ား၊ အသံမ်ား အခ်င္းခ်င္းေခၚထူးေနၾကရဲ႕”လုိ႕ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာျဖင့္ ျပင္သစ္ကဗ်ာေလာကမွာ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သြားေတာ့တယ္။ သေကၤတ၀ါဒလႈပ္ရွားမႈဟာ ျပင္သစ္ဆန္းဂုိဏ္းစနစ္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ႐ုိက္ခ်ဳိးလုိက္ၿပီး ျပင္သစ္ဂႏၱ၀င္အစဥ္အလာရဲ႕ ျပတ္သားမႈ၊ က်ဳိးေၾကာင္းယုတၱိရွိမႈဆုိတာေတြကုိ ေရစုန္ ေမွ်ာပစ္လုိက္တယ္။ ကဗ်ာမွာ ဂီတရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါေတာ့တယ္။


ကဗ်ာအတြက္ကဗ်ာ

ကဗ်ာကုိ ဂီတဘက္ႏြယ္ေအာင္၊ ဂီတသေဘာသက္ေရာက္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆုိတာဟာ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ကဗ်ာကုိ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈမ်ား၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား က်က္စားရာအျဖစ္လုပ္ျခင္းပါပဲ။ ေရာမႏၱိကေတြထက္ေတာင္ တစ္ဦးခ်င္း သေဘာေဆာင္လာတဲ့ လကၡဏာပါပဲ။ ကဗ်ာဟာ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးထဲရဲ႕ပုဂၢလိကကိစၥရပ္ေလးတစ္ခုလိုျဖစ္လာၿပီး၊ စာဖတ္ပရိသတ္နဲ႕ ဆက္သြယ္လုိ႕မရေအာင္ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ သေကၤတ၀ါဒဆုိတဲ့ အမည္ကုိက ခပ္႐ႈပ္႐ႈပ္ပါ။ မာလာေမတုိ႕ေျပာတဲ့ သေကၤတဆုိတာ အမ်ားနားလည္တဲ့ သေကၤတမ်ဳိးမဟုတ္ပါဖူး။ အမ်ားနားလည္ေနတာက သေကၤတမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားနားလည္ေနတာက သေကၤတဆုိတာ တစ္စုံတစ္ခုကုိယ္စား လူအမ်ားက ၀ုိင္းၿပီးအမွတ္ အသားျပဳထားတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေဆး႐ုံကုိ ၾကက္ေျခနီ၊ ပညာကုိ မီး႐ွဴး၊ ေရွးေရွးက စာဆုိေတြသုံးခဲ့ၾကတဲ့ သေကၤတဆုိတာလည္း အလားတူ သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ သေဘာသဘာ၀တူမွ်တာကုိယူၿပီး သေကၤတျပဳခဲ့ၾကခ်င္းပါပဲ။ “ေရႊလိပ္ျပာ႐ႊင္ေစ့မယ္”ဆုိရာမွာ “လိပ္ျပာ” ဟာ ၀ိညာဥ္ကုိေျပာတာပါပဲ။ ေရွးအယူအရ ၀ိညာဥ္ဟာ လိပ္ျပာကေလးနဲ႕ တူတယ္ဆုိလုိ႕ ဒီလုိသုံးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ “သက်မ်ဳိး႐ုိး ျခေသၤ့မင္း”လုိ႕ ဘုရားကုိေခၚေ၀ၚတာဟာလည္း ရဲရင့္တာျခင္းတူလို႕ ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ သေကၤတ၀ါဒီေတြရဲ႕ သေကၤတက ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ကဗ်ာဆရာက သူ႕မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္ အေတြးေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳဖုိ႕ သူထင္သလို ေရြးခ်ယ္သုံးႏႈံးလုိက္တဲ့ ပစၥည္းေတြပါ။ ဥပမာ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္က သူအိပ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္လာတာကုိ ေျပာခ်င္ရင္ “ငါ့ေခါင္းထဲ ပုိးနသန္ေကာင္ေတြ တြား၀င္လာေနတယ္”လုိ႕ ေျပာတာမ်ဳိးပါ။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ သူ႕အေတြး၊ သူ႕စိတ္ကူးေတြကုိ တမင္လူမ်ားတကာ မရိပ္မိေအာင္ ဖုံးကြယ္ေပးတဲ့ မ်က္ႏွာဖုံးလုိ ႐ုပ္ေဖ်ာက္စရာ ပစၥည္းမ်ားပါပဲ။မာလာေမက ဒီလုိေျပာပါတယ္။ “ပါနဲဆယန္ေတြက အရာ၀တၳဳကုိ သူရွိေနတဲ့ အတုိင္းပဲယူ ၿပီး က်ဳပ္တုိ႕ေရွ႕ခ်ျပတယ္။ အဲဒီေတာ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့သေဘာမပါေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဖန္ဆင္းေနရတာပဲလုိ႕ ယုံရတဲ့ အရသာကုိစိတ္ထဲမွာ မရွိေစေတာ့ဘူး။ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ နာမည္ထုတ္ေျပာလုိက္တာဟာ ကဗ်ာဖတ္ရတဲ့ အရသာကုိ ေလး ပုံသုံးပုံ ေလွ်ာ့သြားေစတယ္ ကဗ်ာအရသာဆုိတာက နည္းနည္းခ်င္း နည္းနည္းခ်င္း ခန္႕မွန္းလုိ႕ရရွိတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာမွ ေပၚတာကလား။ အရိပ္အႁမြက္ျပေပး၊ သိခ်င္ေအာင္ဆြေပး၊ ဒါဟာစိတ္ကူးကုိ စြဲမက္စရာျဖစ္ေစတယ္။”
            သေကၤတ၀ါဒ လႈပ္ရွားမႈဟာ ပထမေတာ့ ျပင္သစ္ျပည္အတြင္းမွာပဲ နယ္သန္႕ေနခဲ့ပါတယ္။ ေလးေလးနက္နက္ ေခါင္လြန္းတဲ့ ကဗ်ာမ်ဳိးကုိမွလဲ သုံးၾကတယ္။ ေနာင္မွာေတာ့ တစ္စတစ္စနဲ႕ အေနာက္တုိင္းကမၻာတစ္ခုလုံး ျပန္႕ႏွံ႕သြားၿပီး ဒီနည္းေတြကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အသုံးခ်လာၾကပါေတာ့တယ္။ ကေန႕ေခတ္ရဲ႕ စာေပရာဇ၀င္ဟာ သေကၤတ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာပုံ သဘာ၀၀ါဒနဲ႕ ဆန္႕က်င္ခဲ့ရပုံ ရာဇ၀င္ပါပဲလုိ႕ ဆုိၾကပါတယ္။ ကေန႕ေခတ္ေပၚကဗ်ာ( “ေမာ္ဒန္”)ဆုိတာ သေကၤတ၀ါဒကဗ်ာက စလုိက္တာပါပဲ။ ဂၽြန္ကိစ္ရဲ႕ ပထမဆုံးကဗ်ာစာအုပ္ကုိ ဖတ္ရေတာ့ လီးဟန္႕က ဂၽြန္ကိစ္ဟာ “ကဗ်ာ အတြက္ ကဗ်ာ” ေရးတာပဲလုိ႕ မွတ္ခ်က္ခ်ပါသတဲ့။ သေကၤတ၀ါဒီေတြလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ ေထေယာ္ဖိလ္ဂုိ တ်ယ္ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့တဲ့ “အႏုပညာ အတြက္ အႏုပညာ”ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေပၚမွာ သူတုိ႕ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ပါပဲ။


“လက္ပတ္နာရီရွာတဲ့ထာ၀ရတရား”

ပင္မသေကၤတ၀ါဒ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားၾကတာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ မာလာေမကုိယ္တုိင္ ကလဲ သူ႕ေစာေစာပုိင္းက ကဗ်ာနဲ႕ ေနာက္ပုိင္းကဗ်ာထူးျခားေအာင္ လုပ္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ အျခားပုဂၢဳိလ္ေတြက လည္း သစ္သထက္ သစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကတာပဲ။ အေပၚလီနယ္က ပထမပုိဒ္ထီးပုဒ္မေတြ ျဖဳတ္တယ္၊ ေနာက္ႀကိယာ အဆက္စပ္ေတြကုိပါ ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့ျပန္တယ္။ ဘုိ႕ဒလယ္ကုိ သူက ေဘာင္က်ဥး္တယ္လုိ႕ ေ၀ဖန္လာတယ္။ သူ႕ရဲ႕ စာေပ သား ေျမး အမွန္လြန္၀ါဒီေတြလက္ထဲ ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကုိး႐ုိ႕ကားယား ႐ုပ္ပုံေတြရရွိေအာင္ႀကိဳးစားၾကေတာ့တယ္။ စကားလုံးတုိင္းကုိ အဓိပၸာယ္တန္ဖုိးရွိပုံခ်င္း အတူတူပဲလုိ႕ သူတုိ႕က ဆုိလာၾကတယ္။ အတြင္းစိတ္၊ မသိစိတ္ကုိ ဖြင့္ၾကည့္ လုိက္ႏုိင္ၿပီဆုိတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီအတုိင္းျဖစ္ရေပမွာပဲလုိ႕ဆုိၾကတယ္။ ဂုစတဗ္ေမာ္႐ုိးက “က်ဳပ္က က်ဳပ္မျမင္ရတာကုိသာ၊ က်ဳပ္ခံစားရတာကုိသာ ယုံတယ္၊ က်ဳပ္အဖုိ႕ အတြင္းစိတ္ အေနဟာသာ ထာ၀ရတည္တံ့တယ္၊ ျငင္းစရာမရွိေအာင္ စစ္မွန္ တယ္”လုိ႕ ေျပာလာပါတယ္။ ျငင္းစရာမရွိေအာင္ မွန္တယ္ဆုိရင္ သူ႕အထဲရွိေနတာေတြ အားလုံးဟာ ျမင့္ျမတ္ေပတာေပါ့။ သူက ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ အရာတုိင္းဟာ အေရးပါေန၊ တန္ဖုိးရွေနေတာ့တာေပါ့။ လုံး၀ဖြင့္လွစ္ျပလုိက္ရင္ သတၱိရွိရွိအသုံး ျပဳလုိက္ရင္ မသိစိတ္ဟာ သစ္လြင္တဲံ၊ ပုိျမင့္ျမတ္တဲ့ အမွန္တရားကုိေဖာ္ေပးႏုိင္လိ့မ္မယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေအာင္ ႏုိးေနတဲ့အခါ သိရတဲ့ အမွန္တရားကုိ အိပ္မက္နဲ႕ေရာေပးလုိက္ရမယ္လုိ႕ သူတုိ႕ကဆုိပါတယ္။ ဒီလိုလြန္ကဲတဲ့ အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ ေရးဟာ အႏၵေရဘရီတန္ေခါင္းေတာင္တဲ့ အမွန္လြန္၀ါဒီေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပဲ။ မသိစိတ္ကုိ ႏႈိက္ခၽြတ္ေလ့လာမယ္ဆို တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမွာ သူတုိ႕ဟာ တတိယအဆင့္ေပါ့။ ပထမ ေရာမႏၱိက၊ ဒုတိယ သေကၤတ၀ါဒီေတြေလ။ အိပ္မက္နဲက အမွန္ဘ၀ကုိ အမွန္လြန္ျဖစ္ေအာင္ ေရာေမႊေပးတဲ့နည္းကေတာ့ မစပ္အပ္ဆုံး ႐ုပ္ပုံေတြကုိ အသုံးျပဳျခင္းပါဘဲ။ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခု မဆက္စပ္ေလေလ၊ အင္အားပုိေကာင္းလာေလေလ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဥပမာ ဘရယ္တန္ရဲ႕ “ထာ၀ရတရား ဟာ ကမ္းစပ္နားမွာ သန္းေကာင္မတုိင္မီေလးမွာ လက္ပတ္နာရီ ရွာေဖြေနတယ္” “ကေန႕မနက္ေတာင္တန္း ရဲ႕ သမီးဟာ လင္းႏုိ႕တုိ႕ရဲ႕  အေကာ္ဒီယမ္ကုိ ဒူးေပၚတင္ထားတယ္” ဆုိတာမ်ိဳး၊ အယ္လြာရဲ႕ “က်ဳိးနာေနတဲ့ ဆုိင္း၀ုိင္းမ်ား နဲ႕ ခင္းက်င္းထားတဲံ နံရံမ်ား တေလ်ာက္ မိမိတုိ႕ရဲ႕ ခဲပုပ္နားရြက္မ်ားကုိ ဆန္႕ထုတ္ယင္း မုိးႀကိဳးသံနဲ႕ ေရာေထြးတဲ့ အနမ္း ကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ကာ” ဆုိတာမ်ဳိးေပါ့။
            သူတုိ႕ကဗ်ာက ဖတ္႐ုံသက္သက္နဲ႕ မရဘူး။ စာဖတ္သူကပါ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေပးမွာျဖစ္တယ္။ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ ႐ုပ္ပုံေတြထဲမွာ စာဖတ္သူကလည္း မိမိရဲ႕ အေတြးေတြထည့္ေပးၿပီး ျပည့္စုံလာေအာင္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ ေပးရတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ သူတုိ႕ကဗ်ာဟာ သမား႐ုိးက် ၀ါက်အေဆာက္အအုံ အတြင္းမွာပဲ ဘာသာစကား အလြန္အမင္း က်စ္လစ္ေနတာ၊ သိသာတဲ့ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေတာ့ အဖြဲ႕၀င္ေတြတစ္ေယာက္တစ္လမ္းသြားၾက၊ လမ္းခြဲၾကယင္းနဲ႕ အမွန္လြန္၀ါဒ လႈပ္ရွားမႈဟာ ပ်က္သြားပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္းႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကတဲ့ အယ္လြာနဲ႕ အာရာဂြန္တုိ႕ကလဲ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ျဖစ္သြားၾကပါေတာ့တယ္။

သူ႐ူး၊ သူပုန္၊ အမႈိက္ပုံးနဲ႕ သတုိ႕သမီး

၀ဒ္စ၀သ္တုိ႕ ေရာမႏၱိကေတြ၊ ျပင္သစ္ကလူေတြ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့တဲံ သေကၤတ၀ါဒီေတြရဲ႕ စိတ္ - စိတ္ -စိတ္နဲ႕ တစိတ္ ထဲ စိတ္ေနပုံကုိ ဖတ္ရ၊ ၾကားရတာဟာ ပ်င္းစရာႀကီးပါပဲ။ ရာစုႏွစ္ေနေတြနဲ႕ခ်ီပီး အျမစ္တြယ္လာခဲ့တဲ့ နာမ္၀ါဒႀကီးက တစ္ေလွ်ာက္လုံး လူသားေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကုိ ကုိက္ခဲလာရာမွာ ေခတ္သစ္လူ႕ေဘာင္ရဲ႕ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေပြေပြ လူမႈဆက္ဆံေရး စနစ္ႀကီးနဲ႕သြားတုိးမိျပန္ေတာ့ ဒီလုိႀကံဳေတြ႕ရတာဟာ ဆန္းေတာ့မဆန္းေပဘူး။ ဒီလူေတြရဲ႕ ဘ၀ရာဇ၀င္ကုိ ေလ့လာ ၾကည့္လုိက္ရင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ဆုိတဲ့လူေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတၱဇေဆးရုံကုိ ခဏခဏ သြားရတဲ့လူနဲ႕ လမ္းေပၚမွာ အရူးႀကီးလုိ ေလွ်ာက္လွည့္ေနၿပီး ေတြ႕ကရာပလက္ေဖာင္းမွာ ထုိးအိပ္တဲ့လူနဲ႕။ ဘိန္းစားၿပီး မိန္းမေပြေတြရဲ႕ လက္ေမာင္းေပၚ အိပ္မက္မက္သူနဲ႕ အမ်ဳိးစုံပဲ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႕တေတြရဲ႕ နာမ္၀ါဒအျမင္ေတြ ကေယာင္ ကယင္ လူပုံပန္းေတြကုိ ေဘးခ်ိတ္လုိက္ၿပီး သူတုိ႕ကဗ်ာေလးေတြ သက္သက္ကုိ ယူၾကည့္လုိက္လွ်င္ေတာ့ အင္မတန္ အားေကာင္းၿပီး “ထိမိ”တဲ့ကဗ်ာေလးေတြကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာ စကားပုံက “႐ူးမွတတ္မည္” ဆုိသမဟုတ္လား။
            ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာမွာ နိဗၺိႏၵကဗ်ာေတြ၊ ေလာကနဲ႕ ဘ၀ကုိ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့တဲ့ ကဗ်ာေတြ အင္မတန္ေပါ တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဘုိ႕ဒလယ္ရဲ႕ “စပလီးန္”ေလာက္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈကုိ ဖတ္ရသူရင္ထဲ အသည္းထဲ ခုိက္သြားေစႏုိင္ တဲ့ ကဗ်ာကေတာ့ ရွားေပလိမ့္မယ္။ (စာမ်က္ႏွာ ၃၉၁)
            အႏုအလွ ကဗ်ာေတြကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သီဖြဲ႕ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗာေလရီရဲ႕ “ေျခလွမ္းမ်ား”(စာမ်က္ႏွာ ၂၃၆)ရဲ႕ အနားကုိ သီမွ သီႏုိင္ခဲ့ရဲ႕လား ဆုိတာေတာ့ အေျပာရခက္ေပလိမ့္မယ္။
            ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲ  ရိလ္ကယ္ရဲ႕ “က်ားသစ္” (စာမ်က္ႏွာ ၅၃၆)“စပိန္ကေခ်သည္” (စာမ်က္ႏွာ ၅၃၉)စသျဖင့္ စသျဖင့္။
            ဒါျဖင့္ ဒီသေကၤတ၀ါဒဆုိတာ ဒီလုိ နာမ္တရားရဲ႕ ေခ်ာက္ခ်ားမႈ၊ ကဗ်ာဉာဏ္၊ တိရစၧာန္၊ မိန္းမ ဒါေတြေလာက္ ဖြဲ႕သီလုိ႕ရတဲ့ ၀ါဒလား။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ (အာရာဂြန္တုိ႕လုိ အမွန္လြန္၀ါဒက လုံး၀ကူးေျပာင္းသြားသူေတြကုိ ခဏ ေဘးခ်ိတ္ၿပီး) ၁၉၁၇ ဆုိရွယ္လစ္ ေတာ္လွန္ေရး၀န္းက်င္က ႐ုသွ်ျပည္ရဲ႕ စာေပေလာကကုိ နည္းနည္းငဲ့ေစာင္း ၾကည့္ၾကဖုိ႕ ေကာင္းပါတယ္။
            ဘုိ႕ဒလယ္ရဲ႕ သေကၤတ၀ါဒ ဥေရာပတုိက္ႀကီးမွာ ျပန္႕ႏွံ႕သြားေတာ့ ႐ုသွ်ျပည္ကုိလည္း ေရာက္သြားတာပါပဲ။ ျပင္သစ္ ပုံစံကုိ ယူသူရွိသလုိ ကုိယ့္အမ်ဳိးသားဟန္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူတဲ့သူေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။ ရဲန္ဘုိးထက္ ဂုိဂုိးလ္ကုိ ပုိၿပီး အားကုိးလာၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ၁၉၀၅ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ႐ုတ္ရက္ ရက္ရက္ အခ်ိန္မွာပါ။ ပညာတတ္ လူတန္းစား ဟာ အလုိမက်မႈေတြျဖစ္၊ ေဒါေတြထ စိတ္အားေတြပ်က္၊ ျဖစ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္ပုိင္းျဖစ္တဲ့အတုိင္း စာေပေလာကမွာလည္း ဒီလူေတြရဲ႕ “ရင္ဖြင့္သံ” ေတြ လႊမ္းမုိးေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာကုိပဲ စိတ္ပ်က္ အားငယ္သံေတြ ၾကားထဲ ကေန တက္ႂကြတဲ့ ေတာ္လွန္လုိတဲံ အသံေတြ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။
တစ္ေယာက္က-
            ပန္းပြင္းေလးရဲ႕ သ႑ာန္နဲ႕ ရနံ႕ၾကားမွာ
            သိမ္ေမြ႕တဲ့ ဆက္သြယ္မႈရွိတယ္
ေနာက္တစ္ေယာက္
            ပစၥဳပၸာန္ထဲမွာ မေနေလနဲ႕
            အနာဂတ္ကုိသာ ကဗ်ာဆရာပုိင္တယ္။
ေနာက္တစ္ေယာက္-
            ငါက အေဆာက္အဦးေတြ မီးေလာင္ေနေစခ်င္တယ္။
            ငါက မုန္တုိင္းေတြ ညႇပ္ေအာ္ေနေစခ်င္တယ္။
ေနာက္တစ္ေယာက္-
            ေတာင္ကမ္းပါးအစြန္းမွာ ငါရပ္ေနရတယ္
            မုိးေပၚမွာ ၀ဲစရာ ေတာင္ပံလည္းမပါ။
            ငါဘာမ်ားလုပ္ရပါ့မလဲကြယ္။
            သူပုန္ထရမလား၊ လက္နက္ခ်ရမလား။
ေနာက္တစ္ေယာက္က-
            သူ႕စိတ္ထဲမွာ သူ႕ေခတ္ေတြကုိ တုိင္းတာေနတယ္
            သူ႕ဘ၀သူတုိင္းဖုိ႕ေတာ့ အခ်ိန္မရရွာဖူး။
            အလားတူပဲ ကဗ်ာအဆိပ္၊ အိပ္မက္ဘိန္း၊ ခရစ္ေတာ္နဲ႕ ဒိၾသနဲဆု၊ စကားလုံးနဲ႕ ပန္းခ်ီဆြဲလုိသူ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ႕ၾက ရတယ္။ သူတုိ႕ထဲမွာ အႀကီးမားဆုံးျဖစ္တဲ့ ဘေလာက့္ကလဲ သူရဲ႕ ထူးဆန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့ မိန္းမလွနဲ႕ (“ေျမႀကီးေပၚမွာ သူ႕ကုိ သစၥာေဖာက္ဖုိ႕အတြက္ မုိးေပၚမွာ သူ႕ကုိ ခ်စ္ရဖုိ႕ ကံေဆာင္ေလတယ္”)သူ “အနာဂတ္ျမင္ စိတ္အေဆြး”နဲ႕၊ သူ႕ “ခ်စ္အပ္တဲ့ ကံေခသူတုိင္းျပည္”နဲ႕ “အစဦးတြင္ ဂီတရွိေလ၏”နဲ႕ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။
            အနာဂတ္၀ါဒီဆုိတဲ့ လူေတြကေတာ့ “ျပည္သူ႕ပါးကုိ ႐ုိက္လုိက္ျခင္း”(၁၉၂၂)မွာ “အတိတ္က က်ဥ္းေျမာင္းတယ္၊ ပုသွ်ကင္နဲ႕ သုခမိန္အဖြဲ႕ဟာ အီဂ်စ္ေက်ာက္စာေတြေလာက္မွ ဖတ္လုိ႕ နားလည္စရာမရွိဖူး။ ပုသွ်ကင္၊ ေတာ္လ္စတြိဳင္းနဲ႕ အေပါင္းအသင္းမ်ားကုိ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ သေဘၤာေပၚကေန ေရထဲ ပစ္ခ်ၾကရမယ္”လုိ႕ ေကၽြးေၾကာ္လုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႕ ေခါင္းေဆာင္ ကလဲဘညိေကာ့ဖ္က သဘာ၀ကုိ ထာ၀ရဗ႐ုတ္ဗရက္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုိ ယုံၾကည္တယ္။ “ႀကိယာဓာတ္ဆုိတာ အကၡရာရဲ႕ေစာင္းႀကိဳးထဲမွာ ပုန္းေနတဲ့ တေစၦသရဲမ်ားဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘာသာစကား အားလုံးရဲ႕ တူညီမႈသေဘာကုိရွာ”ဖုိ႕အားထုတ္ခဲ့တယ္။ သူတုိ႕ ဂုိဏ္းအျပင္ “လယ္သမားကဗ်ာဂုိဏ္း”၊ နတၳိ၀ါဒဂုိဏ္း၊ ေဖာ္က်ဴးမႈ၀ါဒ ဂုိဏ္း၊ စၾက၀ဠာဂုိဏ္းဆုိတာေတြလဲ ရွိေသးတယ္။
            ၁၉၁၇ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ ဒီကဗ်ာဆရာေတြဟာ ျပႆနာတစ္ခုကုိ ရင္ဆုိင္ၾကရပါေတာ့ တယ္။ ဘယ္ဘက္က ရပ္တည္မလဲဆုိတဲ့ ျပႆနာပဲေပါ့။ ကဗ်ာဆရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးကာလ အတြင္း (၁၉၀၅-၁၃)ကပဲ ေဂၚရကီက စည္း႐ုံးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သေကၤတ၀ါဒီေတြ ဂုိဏ္းကြဲကုန္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ စိတ္သမားပီပီ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ေက်ာခုိင္းသြားၾကပါတယ္။ ဘေလာက့္အပါအ၀င္ကဗ်ာဆရာအမ်ားကေတာ့ ေတာ္လွန္ ေရးထဲ ပါလာခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႕တစ္ေတြကျဖင့္ သေကၤတ၀ါဒ နိမိတ္ပုံ အစြမ္းကုိ ရာဇ၀င္လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ ျပည္သူ႕အေရး တုိ႕မွာ ေအာင္ျမင္စြာ အသုံးခ်လုိက္ၾကပါေတာ့တယ္။ သူတုိ႕ အဲသလုိ က်င့္သုံးတာကုိ ဘယ္နည္းနဲ႕မွ “၀ါဒျဖန္႕ေစာ္နံ” တယ္ “အႏုပညာမဆန္ဖူး”လုိ႕ မေျပာႏုိင္ဘူး။ ေျပာလုိ႕မရဘူး။ ေရးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာက ေတာ္လွန္ေရးပဲ၊ ဒါေပမယ့္ အႏုပညာက ေျမာက္ေနေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးဆုိလွ်င္ ေအာ့ေၾကာလန္ခ်င္တဲ့လူမ်ားကကုိ ေလးစားလာရပါေတာ့တယ္။ ခုလက္ေရြးစင္မွာ ဘေလာက့္ရဲ႕ “တစ္ဆယ့္ႏွစ္”ထဲက ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ထည့္ထားပါတယ္။ အဲဒါက ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ၿပီးမွ ေရးတဲ့ကဗ်ာပါ။ ၁၉၀၅ ဆီက ေရးတဲ့သူ႕ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွာလည္း-
            အေမွာင္ထဲမွာ ခြန္အားနဲ႕ သတိၱကုိ ငါမျမင္ဘူး၊
            လည္တုိင္ေတြ ငိုက္လုိ႕ တိတ္တဆိတ္သြားေလလုိက္ၾကတာ၊
            ငါ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းနဲ႕ သခၤ်ဳိင္းတုိ႕ရဲ႕ ႏုိင္ငံကုိ သြားခဲ့တယ္၊
            လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္မ်ားဆီကုိေပါ့။
            အဲလုိ အသက္ရွင္ေနမႈမ်ဳိးကုိ ငါစက္ဆုပ္လုိက္တာ၊
            ရွက္ဖြယ္ ေသးဖြဲ႕၊ တရားမွ်တမႈမရွိ။ ညစ္ထည္းေပက်ံလုိ႕၊
            တခါတေလလည္း ေခၚသံကုိ ငါက ေလွာင္ထူး ထူးလုိက္တယ္။
            ကယ္ေတာ္မူပါ ေအာ္တဲ့ ကၽြန္မ်ဳိးငါတယ္ရြံဆုိကုိး။
            ဒါေပမယ့္ ျပင္းျပျပတံပုိးမႈတ္သံ မုိးခြင္ျပည့္သြားသြားခ်င္း၊
            မီးလွ်ံေအာင္လံ ပြင့္လြင့္သြား သြားခ်င္း။
            ငါေအာ္လုိက္ေတာ့တယ္ ၊တုိက္ပြဲရဲ႕ ေတးသံရွင္ေဟ့ ငါက
            မုိးခ်ဳန္းသံနဲ႕ တညီတညာ ၀င္ၿပီး ငါေတးသီတယ္။
            ကဗ်ာရဲ႕ဓားတဲ့ေဟ့၊ ၾကည့္ လွ်ပ္ေရာင္က ျပေနတယ္။
            သစၥာရွိ သံမဏိေပၚမွာ ေရွးကလုိပဲ နီရဲလုိ႕၊
            ငါျပည္သူေတြၾကား ေရာက္ရျပန္ၿပီ ငါက ကဗ်ာဆရာေလ၊
            လွ်ပ္ေရာင္လွ်ပ္ပန္းက ေဖာ္ျပလုိက္တဲ့ အရာကုိ ငါျမင္ေပါ့။
ရယ္လုိ႕ ျပည္သူေတြဖက္က ရပ္တည္လုိတ့ဲ တုိက္ပြဲ၀င္ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးရဲ႕ ကဗ်ာ၀ါဒကုိ ဘေလာက္က ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါ တယ္။ မာယာေကာ့ဖစကီးယ္က ဘယ္လုိပဲ ေျပာေျပာ၊ သေကၤတ၀ါဒီခ်င္း တူေပမယ့္ အသက္႐ွဴပုံခ်င္းကြဲျပားပုံ ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းပါပဲ။
            ဟုတ္ကဲ့၊ ဆုိရွယ္လစ္သြားတဲ့ ဆုိဗီယက္ ရုသွ်မွာ ထုံးစံအတုိင္း “ေရာေယာင္ ေနာက္လုိက္ အေျမႇာက္ႀကိဳက္က ေလးေတြ”လည္း ဒုနဲ႕ေဒးေပါ့။ သူတုိ႕ဆီကေတာ့ ကဗ်ာထြက္မလာပါဘူး။ ကခ်လာပဲ ထြက္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ဟာ အင္မတန္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ တံျမက္စည္းတေခ်ာင္းပါ။ သူက အာဏာရပါတီနဲ႕ ကပ္ရပ္ၿပီး ပါတီႀကိဳက္ေတြသာ တြန္းေအာ္ေလ့ရွိတဲ့ အၾကမ္းပညာသမားေတြကုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ျမဴနီစပယ္ အမႈိက္ပုံးထဲ ပုိ႕ေပးလုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး အႏုပညာေက်ာက္မ်က္ရြဲေလးေတြကသာ ရာဇ၀င္သတုိ႕သမီးရဲ႕ ဘယက္သြယ္အျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ၿမဲပါ။

တကၠသုိလ္

ကၽြန္ေတာ္ အေနာက္တုိင္းကဗ်ာ စာအုပ္ျပဳစုဖုိ႕ စိတ္ကူးခဲ့တာကေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္တကၠသုိလ္မွာ ေက်ာင္းသားဘ၀က စာေပသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ဆုံစည္းမိၾက၊ စာေပအေၾကာင္း၊ စကားေျပာမိၾကခ်ိန္ကတည္းပဲ ဆုိၾကပါစုိ႕။ တခ်ဳိ႕ကဗ်ာေလးေတြကုိ ခ်ေတာင္ျပန္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာတစ္ေစာင္ ေပတစ္ဖြဲ႕ျဖစ္မလာခဲ့ႏုိင္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ စာအုပ္ ထုတ္ေပးမယ့္ “ယမင္း”နဲ႕ေတြ႕တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အေျပးအလႊား ေရးရပါေတာ့တယ္။  အိမ္မွာသူငယ္ခ်င္း ကုိေအာင္ေက်ာ္ ရဲ႕ကေလးေတြ ဂၽြမ္းပစ္ေနၾကတဲ့ၾကားက ေရးတယ္။ စာပုံႏွိပ္စက္မွာ တေခ်ာက္ေခ်ာက္စက္႐ုိက္ေနတဲ့ၾကားက ေရးတယ္။ တခါတေလ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာပါ ထုိင္ေရးတယ္။ အမ်ားဆုံးေရးခဲ့တာကေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ဘာသာျပန္ဌာနက မိတ္ေဆြ ကုိေက်ာ္ေအာင္ရဲ႕ အခန္းလြတ္ထဲမွာပါပဲ။ ေျပာရင္ယုံႏုိင္စရာေတာင္ မရွိဘူး။ အဂၤလိပ္ေရာမႏၱိက ေနာက္ပုိင္း ကေန စာအုပ္ဆုံးထိကုိ ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့တာ တစ္လေတာင္ မျပည့္ဘူး ရက္အစိတ္ပဲရွိတယ္။ ေနာက္ပုိင္းရက္မ်ားမွာ ညမအိပ္ဘဲ အလင္းထုိင္ေရးခဲ့ပါတယ္။
            ဒီေတာ့ အက်ဳိးဆက္က ႏွစ္မ်ဳိးႀကံဳရပါေတာ့တယ္။ တစ္-ေရးယင္း ႐ုိက္ယင္း၊ ေရးယင္း စက္လုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ေလေတာ့ ေနာက္ပုိင္းစာေတြဟာ နဂုိကမွ ေထာင့္ခ်င္ရတဲ့ ထဲ မေခ်ာေတာ့ပါဖူး။ (ပုသွ်ကင္ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ အရင္ကပဲ ျပန္ၿပီးပါ) ကဗ်ာကုိ ေရြးခ်ယ္တာ၊ ရွင္းလင္းတာေတြလဲ အခ်ိန္ယူၿပီးေရးရင္ ေကာင္းသင့္တာေလာက္ မေကာင္းႏုိင္ေတာ့ ပါဘူး။ ႏွစ္- ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ တင္တင္ကူးကူး စီစဥ္လုပ္ႏုိင္တာမဟုတ္ေလေတာ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ စာမ်က္ႏွာေတြ မွန္းထားတာ ထက္ ပုိထြက္ကုန္တဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာထားတဲ့ ကဗ်ာဆရာထဲက ေလးဦး ငါးဦး ျဖဳတ္ခဲ့ ရတဲ့အျပင္ ပါလာတဲ့ ကဗ်ာဆရာေတြရဲ႕ ကဗ်ာေတြကုိလဲ တစ္ဦးကုိ အနည္းဆုံး ငါးပုဒ္မွန္းထားခဲ့ရာက ႏွစ္ပုဒ္ အခ်ဳိ႕ တစ္ပုဒ္ပဲ ေပးႏုိင္ပါေတာ့တယ္။ အေမရိကန္ကဗ်ာ တက႑လုံး ျဖဳတ္လုိက္ရတဲ့အတြက္လဲ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းမသာပါဘူး။ ေရာဘတ္ဖေရာ့စ္ရဲ႕ ကဗ်ာေလးေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်ပါတယ္။
            ကၽြန္ေတာ္ဘာသာျပန္နည္းက လုံးေစ့ပတ္ေစ့ အတိအက် ဘာသာျပန္တဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အေလ ကြင္းစကြင္းပိတ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပလုိက္ရတာကလြဲလုိ႕ မူရင္းစာကုိယ္နဲ႕ တိက်ႏုိင္သမွ် တိက်စြာ တူညီႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားထား ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ေတြရဲ႕ အကူအညီကုိ ယူေသာ္လည္း မူရင္းကုိ အဓိကထားပါတယ္။ ဥေရာပဘာသာစကား ေတြက တစ္ခုနဲကတစ္ခု ဆင္ဆင္ပဲမ်ားတာမုိ႕ တစ္ခုတတ္ထားရင္၊ သဒၵါအေဆာက္အအုံအေၾကာင္း အလုပ္ျဖစ္ရုံသိထား ရင္၊ အဘိဓာန္တစ္ခု အနားမွာရွိရင္ ဖတ္လုိ႕ရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕စာဖတ္သူမ်ား ဆႏၵရွိပါက မူရင္းနဲ႕ ယွဥ္ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္ စကားေျပနဲ႕ ျပန္တာျဖစ္ေပမယ္လုိ႕ စာေၾကာင္းကုိေတာ့ တတ္ႏုိင္သမွ် သူ႕နဂုိက အေနအထားအတုိင္း စီစဥ္ေပး ထားပါတယ္။
            ဒီစာအုပ္ျပဳစုရာမွာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား အႀကံဉာဏ္မ်ားနဲ႕ ကူညီၾကတဲ့ ညႊန္႕ၾကဴး၊ ဦးခ်မ္း၊ ၿငိမ္းေက်ာ္၊ မင္းေမာ္၊ ကုိစံေဖာ္၊ ကုိေအာင္ေက်ာ္၊ ဦးအုန္း။ နားေအးပါးေအးစာေရးဆရာ “ရိပ္ၿမံဳေလးတစ္ခု ဖန္တီးေပးတဲ့ ကုိေက်ာ္ေအာင္၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာကုိ နားလည္ဖုိ႕ အားထုတ္ရာမွာ အကူအညီမ်ားစြာ ျပဳခဲ့တဲ့ ဦး၀င္းေဖတုိ႕ကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ဖုိ႕ ေမ့က်န္ခဲ့ရင္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေတာ္ေက်းဇူးမသိတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ စာအုပ္ကုိ စနစ္တက် ျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးၾကတဲ့ “ယမင္း” ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ား ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
                                                                                                                        ေမာင္သာႏုိး
ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၂၆၊ ၁၉၆၈

No comments:

Post a Comment